dnes je 5.6.2020

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.54 Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 –nové povinnosti od 1. januára 2019

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019:

1. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný previesť prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu na osobitný účet alebo osobitné účty v Štátnej pokladnici do 31. marca 2019 v stanovenej výške po odpočítaní oprávnene vynaložených nákladov ku dňu prevodu. Výška účelovej finančnej rezervy musí zodpovedať výpočtu podľa vzorca v Prílohe č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti a podľa doterajších predpisov za uplynulé roky. Prevádzkovateľ skládky odpadov môže voľne disponovať s úrokmi a výnosmi z jeho osobitného účtu.

2. Obec, na ktorú prešli práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy je povinná previesť prostriedky vytvorenej účelovej finančnej rezervy na osobitný účet v Štátnej pokladnici do 31. marca 2019 vo výške, v akej na ňu prešli práva nakladať s týmito prostriedkami po odpočítaní oprávnene vynaložených nákladov ku dňu prevodu.

Zákon o odpadoch upravuje v § 24 dve situácie, kedy na obec prechádza právo nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy:

  • - ak sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ukončiť svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského oprávnenia všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza. Na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy. Povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov prechádzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy,
  • - ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, dôjde k zrušeniu živnosti prevádzkovateľa skládky odpadov a zároveň nedôjde k ukončeniu jeho podnikania bez právneho nástupcu alebo bola prevádzkovateľovi skládky odpadov povolená reštrukturalizácia pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštrukturalizácie všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza. Na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy.

3. Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná zosúladiť organizačnú štruktúru vo veci zloženia kontrolného orgánu do 30. júna 2019 – ide o povinnosť, aby kontrolný orgán OZV pozostával aj z dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister životného prostredia SR, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán OZV viazaný.

4. Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru vo veci zloženia kontrolného orgánu do 30. júna 2019 - ide o povinnosť, aby kontrolný orgán KC pozostával aj z dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister životného prostredia SR, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán OZV viazaný a z jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny orgán reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán KC tiež viazaný.

5. Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo jej časti, uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie do 15. júla 2009 a ktorý nesplnil povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. d) k 31. decembru 2018, je povinný za účelom uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie a monitorovanie podať žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) do 1.