dnes je 21.7.2024

Input:

§ 26 - Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12 § 26 – Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 26

Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

(1) Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu52) alebo ten, kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy (ďalej len „odosielateľ nebezpečného odpadu“), je povinný:

  1. zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade s týmto zákonom
  2. vykonať prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí;53) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.54)


Komentár k odseku 1

Za odosielateľa sa považuje nielen