dnes je 14.4.2021

Praktické informácie
Praktické informácie

Ak Vás zaujímajú daňové povinnosti určitej skupiny osôb, vyberte si ju z ponuky.
Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou šípok.
Konkrétné povinnosti vzťahujúce sa k určitému dňu zistíte kliknutím na daný dátum v kalendári, ktoré je tučné a podčiarknuté. Ide o posledný deň, kedy možno povinnosť splniť bez sankcie.

január 2021

1.1.2021
 • Odpadové hospodárstvo: Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.
 • Odpadové hospodárstvo: Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 ods. 4, zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
10.1.2021
 • Odpadové hospodárstvo: Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
15.1.2021
 • Ochrana vôd: Správca vodného toku a ten, kto odoberá energetickú vodu, odsúhlasujú fakturačné podklady na určenie výšky platieb. Ten, kto odoberá energetickú vodu, oznamuje mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca správcovi vodného toku údaje o odobratom množstve energetickej vody a o vyrobenom množstve a kvalite elektrickej energie.
20.1.2021
 • Odpadové hospodárstvo: Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre prúd použitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
25.1.2021
 • Ochrana vôd: Znečisťovateľ preddavky uhrádza 25. deň v mesiaci jednou dvanástinou ročných poplatkov na osobitný účet Environmentálneho fondu. Správca vodohospodársky významných vodných tokov môže pri výške ročných poplatkov do 9 958 eur určiť výšku štvrťročných preddavkov a lehotu ich splatnosti.
 • Odpadové hospodárstvo: Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov. Tretia osoba je povinnáoznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3.
 • Ochrana vôd: Ten, kto odoberá povrchové vody z vodných tokov, platí platbu za odber povrchových vôd na základe písomnej zmluvy správcovi vodného toku najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k odberu povrchových vôd došlo, ak nie je dohodnuté inak.
31.1.2021
 • Odpadové hospodárstvo: Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podáva ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11. zákona 366/2015 Z.z. Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady.
 • Odpadové hospodárstvo: Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti je okrem povinností prevádzkovateľa zariadenia podľa § 17 povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a po jeho uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Ochrana vôd: Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd - Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 250 m3 za mesiac; za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne. Odberateľ vypočíta predpokladanú výšku poplatkov za odbery podzemných vôd pre bežný kalendárny rok a oznámi ju poplatkovým oznámením za odbery podzemných vôd. Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd okrem podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy odberateľ zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. januára bežného roka. Ak dôjde k novému odberu podzemných vôd, odberateľ zasiela toto poplatkové oznámenie do dvoch mesiacov od začatia odberu.
 • Ochrana vôd: Ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne z domácnosti a ten, kto produkuje a vypúšťa odpadové vody, osobitné vody alebo geotermálne vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d), je povinný oznamovať údaje o týchto vypúšťaných vodách a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. d) raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov. Údaje o množstvách vypúšťanej odpadovej vody a vypúšťanej osobitnej vody v členení na kalendárne mesiace a jednotlivé výusty vrátane výsledkov analýz produkovaného a vypúšťaného znečistenia sa oznamujú hydrometerologickému ústavu raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive.
 • Odpadové hospodárstvo: Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona, ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
 • Odpadové hospodárstvo: Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov. Tretia osoba je povinná doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov.
 • Odpadové hospodárstvo: Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov. Tretia osoba je povinná každoročne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme nakladania s použitými batériami a akumulátormi a zoznam miest, z ktorých zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov a zverejniť tento zoznam obcí na webovom sídle tretej osoby.
 • Odpadové hospodárstvo: Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ použitých batérií a akumulátorov ministerstvu, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 zákona 366/2015 Z.z. úvodnej tabuľke a tabuľkách II., IV. a V., do 31. januára nasledujúceho roka.
 • Ochrana ovzdušia: Podnikateľ, ktorý dováža, vyváža alebo uvádza na trh kontrolovanú látku, výrobky a zariadenia, zneškodňuje kontrolovanú látku alebo prevádzkuje zariadenie na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky, je povinný oznámiť ministerstvu údaje o nakladaní s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 zákona 321/2012 Z.z. , alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát každoročne do 31. januára.
 • Ochrana ovzdušia: Podnikateľ, ktorý vykonáva údržbu alebo servis zariadení, kontroly úniku, zhodnocuje alebo používa kontrolovanú látku, je povinný na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o nakladaní s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami v poskytovanom elektronickom informačnom systéme podľa osobitného predpisu každoročne do 31. januára.
 • Ochrana ovzdušia: Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť ministerstvu prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.
 • Ochrana ovzdušia: Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise je povinná na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.
 • Ochrana ovzdušia: Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný nahlásiť ministerstvu zníženie úrovne činnosti časti prevádzky, zníženie a nasledujúce zvýšenie úrovne činnosti časti prevádzky podľa osobitného predpisu8) do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, ktorého sa týka zníženie úrovne činnosti časti prevádzky, zníženie a nasledujúce zvýšenie úrovne činnosti časti prevádzky
 • Ochrana vôd: Odberateľ vypočíta predpokladanú výšku poplatkov za odbery podzemných vôd pre bežný kalendárny rok a oznámi ju poplatkovým oznámením za odbery podzemných vôd. Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd okrem podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy odberateľ zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. januára bežného roka. Ak dôjde k novému odberu podzemných vôd, odberateľ zasiela toto poplatkové oznámenie do dvoch mesiacov od začatia odberu.
 • Odpadové hospodárstvo: Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • Odpadové hospodárstvo: Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza prostriedky účelovej finančnej rezervy vo výške podľa odseku 3 ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prostriedky účelovej finančnej rezervy sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.
 • Odpadové hospodárstvo: Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v predchádzajúcom kalendárnom roku
 • Odpadové hospodárstvo: Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov je povinná zaslať ministerstvu do 31. januára kalendárneho roka rovnopisy všetkých odborných posudkov vrátane ich doplnkov vydaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.
 • Odpadové hospodárstvo: "Škola alebo školské zariadenie35a) (ďalej len ""škola""), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva"
 • Odpadové hospodárstvo: Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20 zákona 366/2015 Z.z., do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
 • Ochrana vôd: Vodná bilancia - Ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného odberného miesta v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne na uspokojovanie osobných potrieb domácnosti a ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. h) až j) alebo využíva osobitné vody, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c) raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
 • Ochrana vôd: Poplatkové priznanie za vypúšťanie odpadových vôd - Znečisťovateľ zašle údaje o skutočnom vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. januára nasledujúceho roka.
Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 13.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 15.6.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
január 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ