dnes je 25.2.2021

Praktické informácie
Praktické informácie

Ak Vás zaujímajú daňové povinnosti určitej skupiny osôb, vyberte si ju z ponuky.
Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou šípok.
Konkrétné povinnosti vzťahujúce sa k určitému dňu zistíte kliknutím na daný dátum v kalendári, ktoré je tučné a podčiarknuté. Ide o posledný deň, kedy možno povinnosť splniť bez sankcie.

december 2020

10.12.2020
 • Odpadové hospodárstvo: Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
15.12.2020
 • Ochrana vôd: Správca vodného toku a ten, kto odoberá energetickú vodu, odsúhlasujú fakturačné podklady na určenie výšky platieb. Ten, kto odoberá energetickú vodu, oznamuje mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca správcovi vodného toku údaje o odobratom množstve energetickej vody a o vyrobenom množstve a kvalite elektrickej energie.
25.12.2020
 • Ochrana vôd: Znečisťovateľ preddavky uhrádza 25. deň v mesiaci jednou dvanástinou ročných poplatkov na osobitný účet Environmentálneho fondu. Správca vodohospodársky významných vodných tokov môže pri výške ročných poplatkov do 9 958 eur určiť výšku štvrťročných preddavkov a lehotu ich splatnosti.
 • Ochrana vôd: Ten, kto odoberá povrchové vody z vodných tokov, platí platbu za odber povrchových vôd na základe písomnej zmluvy správcovi vodného toku najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k odberu povrchových vôd došlo, ak nie je dohodnuté inak.
31.12.2020
 • Ochrana ovzdušia: Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný nahlásiť ministerstvu každú významnú zmenu kapacity časti prevádzky v lehote do 30 dní odo dňa zistenia začiatku zmenenej prevádzky podľa osobitného predpisu, najneskôr však do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa táto zmenená prevádzka začala.
 • Ochrana ovzdušia: Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný predložiť ministerstvu každoročne prostredníctvom elektronického systému overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka
 • Ochrana ovzdušia: Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný oznámiť okresnému úradu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu podľa osobitného predpisu1a) do 30 dní od tejto zmeny, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
 • Odpadové hospodárstvo: Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
 • Odpadové hospodárstvo: Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. Obec nemôže vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov počas kalendárneho roka z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. a) alebo e).
 • Odpadové hospodárstvo: Výrobca batérií a akumulátorov je oprávnený vypovedať zmluvu o plnení vyhradených povinností s treťou osobou k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
 • Odpadové hospodárstvo: Autorizáciu ministerstvo udeľuje na dobu určitú, najviac na päť rokov; v prípade autorizácie podľa odseku 1 písm. b) tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka.
 • Odpadové hospodárstvo: Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve podľa odseku 2, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí. Zmluvy sú zmluvné strany povinné uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2020.
 • Odpadové hospodárstvo: Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších právnych predpisov je povinné uviesť do súladu zmluvu o založení koordinačného centra najneskôr do 31. decembra 2020.
 • Odpadové hospodárstvo: Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 28 ods. 4 písm. h) do 31. decembra 2020.
 • Odpadové hospodárstvo: Tretia osoba je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 44 ods. 8 písm. v) do 31. decembra 2020.
 • Odpadové hospodárstvo: Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba sú povinné prostredníctvom informačného systému požiadať o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.
Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 5.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
december 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ