dnes je 23.9.2023

Legislatívne zmeny - Legislatívne zmeny 2023

Zmeny v roku 2023:

Požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie a vykonávanie kontrol podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 252/2023 Z. z.

Požiadavky na monitorovanie emisií a kvalitu ovzdušia zo stacionárnych zdrojov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 249/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 258/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi

Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre distribučné sklady, mobilné zásobníky a čerpacie stanice podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu

Národné záväzky znižovania emisií v ovzduší podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 255/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr

Druhy palív podliehajúcich novým normám na znižovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív

Limitné hodnoty a kritériá pre kvalitu ovzdušia na Slovensku podľa vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia

Zoznamy a kategorizácia regulovaných výrobkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 256/2023 Z. z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel

Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov a prípustná miera znečistenia ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

Podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 259/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Výška účelovej finančnej rezervy pre verejné vodovody a verejné kanalizácie podľa vyhlášky MŽP SR č. 257/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Národný emisný informačný systém podľa vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

Podrobnosti k vyhláške č. 299/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností

Výklad k zákonu č. 272/2023 Z. z. - Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Výklad k zákonu č. 267/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

Podrobnosti k vyhláške č. 254/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

Podrobnosti k vyhláške č. 259/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Podrobnosti k vyhláške č. 257/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Podrobnosti k vyhláške č. 251/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o kvalite palív

Podrobnosti k vyhláške č. 252/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo

Podrobnosti k vyhláške č. 250/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o kvalite ovzdušia

Podrobnosti k vyhláške č. 248/2023 Z. z.- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

Podrobnosti k vyhláške č. 249/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Výklad k zákonu č. 190/2023 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Výklad k zákonu č. 186/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

Výklad k zákonu č. 146/2023 Z. z.- Zákon o ochrane ovzdušia

Podrobnosti k vyhláške č. 140/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete

Príručka pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Podrobnosti k vyhláške č. 91/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

Podrobnosti k vyhláške č. 76/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Kontroly CITES komodít na bratislavskom letisku

MŽP SR: Zdokonaľujeme zálohový systém

Envirorezort rieši odstránenie sudov z areálu Chemka Strážske

Výsledky zálohovania za prvý rok prekonali všetky očakávania. Návratnosť prekročila 70%

Výklad k zákonu č. 74/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

Výklad k zákonu č. 69/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Podrobnosti k vyhláške č. 68/2023 Z. z.- Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

77/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

76/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

74/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov od 1. mája 2023

Výklad k zákonu č. 58/2023 Z. z.- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

68/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

Podrobnosti k nariadeniu č. 39/2023 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Podrobnosti k nariadeniu č. 38/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ EK

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

Podrobnosti k nariadeniu č. 19/2023 Z. z.- nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu

Podrobnosti k nariadeniu č. 16/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu

Príručka nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií

Úprava odpadov pred skládkovaním - Informácia pre samosprávy

METODICKÁ POMÔCKA k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko

Plán pre ochranu biodiverzity vlády SR od roku 2023

Možnosti subjektov zaradiť sa do zoznamu externých odborných hodnotiteľov v Pláne obnovy v roku 2023

Schválené projekty Ministerstva životného prostredia SR pre obce v triedení odpadov v roku 2023

Výklad k zákonu č. 433/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

Bioplynové stanice ako riešenie pre odpadové hospodárstvo v roku 2023

Nové pravidlá ekologickej ochrany životného prostredia na Slovensku na roky 2022 a 2023

Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

Podrobnosti k vyhláške č. 379/2022 Z. z. vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Výklad k zákonu 363/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Reakcia MŽP SR na sťažnosť Únie miest Slovenska premiérovi na blížiacu sa povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022

Nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR v oblasti vodného hospodárstva

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zákonmi č. 372/2021 Z. z. a č. 172/2022 Z. z.

Vyhláška č. 319/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Opatrenie č. 282/2022 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie č. 281/2022 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Zákon č. 230/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 212/2022 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 194/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška 192/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 161/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023

Od 1. 1. 2023 sa sprísnia podmienky skládkovania alebo čo je MBÚ

Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o stavebnom odpade a odpade z demolácií

Novela zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena výnimky pre distribútorov obalov od 1. 1. 2022

Kam patrí odpad po COVID testovaní vo firmách

Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022

Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpadu

Koniec držby vzácnych zvierat v zajatí, súkromné chovy si ich ale môžu ponechať na dožitie

Do roku 2025 sa má znížiť bioodpad v zmesovom odpade na 25 percent

Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch

Otázky a odpovede týkajúce sa nových pravidiel EÚ o preprave odpadu

Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022

Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022

Sanácia environmentálnych záťaží pri súkromných nehnuteľnostiach dostane nové pravidlá

Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu by malo byť od 1. februára 2022 jednoduchšie a prehľadnejšie

Zálohovanie:

Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky bol úspešne spustený

Otázky a odpovede k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek od 1.1.2022

Mýty o zálohovaní PET fliaš a plechoviek

Videosemináre:

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s odpadom, evidenčné listy odpadov

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2023

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023

Zmeny v skládkovaní odpadov od 1.1.2023

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.10.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.11.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie články
viac článkov