dnes je 28.5.2023

Legislatívne zmeny - Legislatívne zmeny 2023

Zmeny v roku 2023:

Príručka pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Komunálny odpad

§ 116 - Ukladanie pokút

§ 103 - Informačný systém odpadového hospodárstva

Deň Zeme a ekologická udržateľnosť výrobkov: Ako spoznať, že nejde len o zavádzajúcu reklamu

Podrobnosti k vyhláške č. 91/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

Podrobnosti k vyhláške č. 76/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Kontroly CITES komodít na bratislavskom letisku

MŽP SR: Zdokonaľujeme zálohový systém

Envirorezort rieši odstránenie sudov z areálu Chemka Strážske

Výsledky zálohovania za prvý rok prekonali všetky očakávania. Návratnosť prekročila 70%

Výklad k zákonu č. 74/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

Výklad k zákonu č. 69/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Podrobnosti k vyhláške č. 68/2023 Z. z.- Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

77/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

76/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

74/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov od 1. mája 2023

Výklad k zákonu č. 58/2023 Z. z.- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

68/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

Podrobnosti k nariadeniu č. 39/2023 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Podrobnosti k nariadeniu č. 38/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ EK

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

Podrobnosti k nariadeniu č. 19/2023 Z. z.- nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu

Podrobnosti k nariadeniu č. 16/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu

Príručka nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií

Úprava odpadov pred skládkovaním - Informácia pre samosprávy

METODICKÁ POMÔCKA k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko

Plán pre ochranu biodiverzity vlády SR od roku 2023

Možnosti subjektov zaradiť sa do zoznamu externých odborných hodnotiteľov v Pláne obnovy v roku 2023

Schválené projekty Ministerstva životného prostredia SR pre obce v triedení odpadov v roku 2023

Výklad k zákonu č. 433/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

Bioplynové stanice ako riešenie pre odpadové hospodárstvo v roku 2023

Nové pravidlá ekologickej ochrany životného prostredia na Slovensku na roky 2022 a 2023

Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

Podrobnosti k vyhláške č. 379/2022 Z. z. vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Výklad k zákonu 363/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Reakcia MŽP SR na sťažnosť Únie miest Slovenska premiérovi na blížiacu sa povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022

Nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR v oblasti vodného hospodárstva

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zákonmi č. 372/2021 Z. z. a č. 172/2022 Z. z.

Vyhláška č. 319/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Opatrenie č. 282/2022 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie č. 281/2022 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Zákon č. 230/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 212/2022 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 194/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška 192/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 161/2022 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023

Od 1. 1. 2023 sa sprísnia podmienky skládkovania alebo čo je MBÚ

Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o stavebnom odpade a odpade z demolácií

Novela zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena výnimky pre distribútorov obalov od 1. 1. 2022

Kam patrí odpad po COVID testovaní vo firmách

Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022

Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpadu

Koniec držby vzácnych zvierat v zajatí, súkromné chovy si ich ale môžu ponechať na dožitie

Do roku 2025 sa má znížiť bioodpad v zmesovom odpade na 25 percent

Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch

Otázky a odpovede týkajúce sa nových pravidiel EÚ o preprave odpadu

Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022

Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022

Sanácia environmentálnych záťaží pri súkromných nehnuteľnostiach dostane nové pravidlá

Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu by malo byť od 1. februára 2022 jednoduchšie a prehľadnejšie

Zálohovanie:

Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky bol úspešne spustený

Otázky a odpovede k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek od 1.1.2022

Mýty o zálohovaní PET fliaš a plechoviek

Videosemináre:

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s odpadom, evidenčné listy odpadov

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2023

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023

Zmeny v skládkovaní odpadov od 1.1.2023

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 16. 5. 2022)

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 17. 2. 2022)

Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2021

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 21. 1. 2022)

Osobité výrobky z plastov- povinnosti výrobcov a distribútorov

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 8.12.2021)

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 11.11.2021)

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 1.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Systém manažérstva environmentu podľa STN EN ISO14001:2016 v organizácii - zavedenie a skúsenosti s aplikáciou v praxi

Lektor: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Dátum: 26.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
máj 2023
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia povinnosť
31.5.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ