dnes je 19.6.2024

Legislatívne zmeny - Legislatívne zmeny 2024

ZMENY PRE ROK 2024:

Podmienky pre evidenciu knihy držieb a chovu chránených živočíchov v ľudskej opatere pre rok 2024 podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.

Žiadosti o vyplatenie finančných náhrad pri bežnom obhospodarovaní pozemkov podľa nariadenia vlády SR č. 7/2014 Z. z. aj pre rok 2024

Povinnosti používateľa pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch podľa zákona č. 151/2002 Z. z. platný aj pre rok 2024

Pravidlá pre udeľovanie súhlasov k žiadostiam o nakladanie s kontrolovanými látkami, novými látkami, výrobkami a zariadeniami podľa zákona č. 321/2012 Z. z. platné aj pre rok 2024

Dražba kvót a využívanie výnosov v obchodovaní s emisnými kvótami na Slovensku podľa zákona č. 414/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2024 do 31.12.2024

Podmienky pre vyvlastnenie a predbežnú držbu geologických diel a objektov podľa zákona č. 569/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.4.2024 do 31.3.2025

Program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém podľa zákona č. 128/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025

Hodnotenie stavu, množstva, režimu a kvality povrchových vôd na Slovensku podľa zákona č. 364/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025

Osobitné výrobky z plastu a znižovanie spotreby aj pre rok 2024 na Slovensku podľa zákona č. 430/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2023 do 2. júla 2024

Návratnosť zálohovaných jednorazových nápojových obalov na účely recyklácie a ciele pre rok 2024 a 2025 na Slovensku podľa zákona č. 518/2021 Z. z.

Znižovanie spotreby pre výrobcov jednorazových plastových výrobkov s účinnosťou do 2. júla 2024

Pravidlá pre výpočty dosahovania cieľov na účely notifikácie podľa EÚ v oblasti znižovania komunálnych odpadov do roku 2025 a 2035 na Slovenku

Povinnosti pre samosprávy v nakladaní s komunálnym odpadom určeným na skládkovanie podľa metodického usmernenia MŽP SR od januára 2024

Povinnosti pre pôvodcov odpadov pre stavebné odpady obsahujúce azbest podľa metodiky MŽP SR aj pre rok 2024

Metodika Ministerstva životného prostredia SR k možnosti ukladať odpady na odkalisko alebo skládku odpadov aj pre rok 2024

Povinnosti a zákazy pre výrobcov vozidiel pri materiáloch a súčiastkach v roku 2024 podľa platnej legislatívy

Oprávnené technické činnosti, ich podmienky, osvedčenia a žiadosti pre rok 2024 podľa platnej legislatívy

Povolené miery znečistenia ovzdušia pre stacionárne zdroje znečisťovania účinné od 1. januára 2024

Pravidlá pre uplatňovanie zákonných limitov v ochrane ovzdušia podľa Národného emisného informačného systému aj pre rok 2024 na Slovensku

Predpovodňová ochrana v samosprávach na Slovensku s účinnosťou od 1. apríla 2024

Spôsoby poskytovania prostriedkov z Environmentálneho fondu a ich využitie podľa zákona č. 587/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2024

Obsah žiadostí o vydanie povolení predkladaných inšpekcii aj pre rok 2024 podľa zákona č. 39/2013 Z. z.

Aktualizované povinnosti vlastníkov verejnej kanalizácie podľa zákona č. 442/2002 Z. z. účinné od 1.4.2024

Povinnosti a oprávnenia osôb v súvislosti s únikom inváznych nepôvodných druhov podľa zákona č. 150/2019 Z. z. aj pre rok 2024

Povinnosti prevádzkovateľov priemyselných podnikov podľa zákona č. 128/2015 Z. z. aj pre rok 2024

Úpravy podmienok pre konania o podnetoch podľa zákona č. 24/2006 Z. z. účinné od 1. apríla 2024

Rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. účinný od 1.4.2023 do 31.3.2024

Konania o vydanie integrovaných povolení podľa zákona č. 39/2013 Z. z. účinné do 31. marca 2024

Podmienky pre povodňové prehliadky podľa zákona č. 7/2010 Z. z. účinné od 1. apríla 2024

Opatrenia na ochranu vôd aj pre rok 2024 podľa zákona č. 305/2018 Z. z.

Informácie zasielané Európskej komisii na posudzovanie možnosti vylúčenia nebezpečných látok podľa zákona č. 128/2015 Z. z. aj pre rok 2024

Povinnosti povinných osôb v oblasti súborov priestorových údajov podľa zákona č. 3/2010 Z. z. účinné do 31. marca 2024

Záväzné stanoviská a kompetencie orgánov ochrany prírody podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. aj pre rok 2024

Povinnosti obcí pri ochrane pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. aj pre rok 2024

Zmena v navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách podľa vyhlášky MŽP SR č. 442/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2023

Výber lokalít na vybudovanie skládok odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2024

Vzor prevádzkovej evidencie predaných tuhých fosílnych palív, vykurovacích olejov a motorových palív podľa prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 251/2023 Z. z. aj pre rok 2024

Referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. aj pre rok 2024

Kompetencie okresných úradov v sídle kraja podľa § 43 zákona č. 146/2023 Z. z. (účinnosť od 1.4.2024 do 31.12.2024)

Súhlasy orgánov ochrany ovzdušia podľa § 26 zákona č. 146/2023 Z. z. (účinnosť od 1.1.2024 do 31.3.2024)Dražba kvót a využitie výnosov v obchodovaní s kvótami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. (účinnosť od 1.1.2024 do 31.12.2024)

Pokuty, konanie o určení poplatkov o uložení pokút podľa § 7 zákona č. 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia účinné od 1.1.2024

Emisie z malého zdroja, poplatky a ich výpočty podľa zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia s účinnosťou od 1.1.2024

Úprava zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním pre samosprávy od 1. januára 2024

Všobecne záväzné nariadenia obcí a miest:

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

Podcasty:

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Nariadenie o obaloch - čo všetko v praxi môže spôsobiť

Videosemináre:

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ