dnes je 25.7.2024

Input:

§ 109 - Obec

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6 § 109 – Obec

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 109

Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve § 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky § 115 ods. 2 písm. a)],

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.


Komentár

Obec na úseku odpadového hospodárstva vykonáva prenesený výkon štátnej správy. Zákon výslovne ustanovuje, čo obec vykonáva. Jej hlavnou náplňou je prerokovávanie priestupkov a ukladanie pokút za nich v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon.