dnes je 20.7.2024

Input:

125/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel, v znení účinnom k 15.9.2013

125/2004 Z.z.
[zrušené č. 373/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. februára 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
227/2007 Z.z.
15. 5. 2007
mení 10 novelizačných bodov
203/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
203/2010 Z.z.
1. 8. 2010
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
153/2012 Z.z.
1. 6. 2012
mení a dopĺňa prílohy č. 4. a 5
285/2013 Z.z.
15. 9. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z.z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti
a) o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel (ďalej len spracovateľské zariadenie ) a na zariadenie na zber starých vozidiel,
b) o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku,
c) o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní,
d) o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých vozidiel,
e) o zozname materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona, vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky z tohto zákazu a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia,
f) o spôsobe kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov.
Požiadavky na spracovateľské zariadenia a na zariadenia na zber starých vozidiel
§ 2
Umiestnenie a rozloha spracovateľského zariadenia a jeho jednotlivých častí musia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, zodpovedať počtu a kategórii spracúvaných starých vozidiel a použitej technológii.
§ 3
(1) Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo poškodzovania životného prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti.
(2) V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne označené oddelené priestory
a) na skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len sklad starých vozidiel ),
b) na vysušovanie vozidiel,
c) na demontáž vysušených vozidiel,
d) na skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len sklad náhradných dielcov ),
e) na skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu alebo ako druhotné suroviny (ďalej len sklad druhotných surovín ),
f) na spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých vozidiel (ďalej len miesto na úpravu karosérií ),
g) na skladovanie prevádzkových kvapalín,
h) na skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,
i) na skladovanie demontovaných pneumatík,
j) na skladovanie autobatérií a iných batérií (ďalej len sklad autobatérií ).
(3) Spracovateľské zariadenie