dnes je 21.7.2024

Input:

219/2003 Z.z., Zákon o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.12.2004

219/2003 Z.z.
ZÁKON
z 21. mája 2003
o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
633/2004 Z.z.
1. 12. 2004
mení § 5 a §6
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky na výrobu, uvádzanie na trh, používanie chemických látok, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok (ďalej len určené látky ), vrátane ich dovozu, vývozu, tranzitu a prepravy tak, aby sa zabránilo ich zneužívaniu na nezákonnú výrobu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov 1) obsahujúcich tieto látky (ďalej len návykové látky ). Zákon ďalej upravuje povinnosti subjektov zaobchádzajúcich s určenými látkami, sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach určených látok.
§ 2
Určené látky a ich rozdelenie
(1) Určené látky sú chemické látky, ktoré možno zneužiť na výrobu návykových látok, vrátane zmesí obsahujúcich tieto chemické látky alebo prírodných produktov obsahujúcich tieto látky; nepatria sem lieky a farmaceutické prípravky, zmesi alebo prírodné produkty, ktoré obsahujú jednu alebo viac určených látok, ak majú také zloženie, že určené látky nemožno použiť alebo získať ľahko aplikovateľným spôsobom alebo ekonomicky výhodným spôsobom.
(2) Určené látky sú uvedené v zozname, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis (ďalej len zoznam ), ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo hospodárstva ).
(3) Určené látky uvedené v zozname sa delia na
a) skupinu I,
b) skupinu II,
c) skupinu III.
§ 3
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) výrobou získavanie, syntéza, spracovanie, čistenie, úprava, dávkovanie, príprava a plnenie určených látok do spotrebiteľského balenia,
b) používaním spotreba určených látok na účely výskumu, výučby, expertíznej činnosti, zneškodňovania alebo inej činnosti, ktorá nesúvisí s nezákonným získavaním návykových látok,
c) uvedením na trh odplatná alebo bezodplatná dodávka, distribúcia a sprostredkovanie predaja určených látok,
d) vývozom premiestnenie určených látok cez colnú hranicu z colného územia2) Slovenskej republiky do zahraničia,
e) dovozom premiestnenie určených látok zo zahraničia cez colnú hranicu na colné územie2) Slovenskej republiky,
f) tranzitom premiestnenie určených látok z územia jedného štátu cez colné územie Slovenskej republiky na územie tretieho štátu,
g) zaobchádzaním s určenými látkami výroba, uvádzanie na trh, prechovávanie, skladovanie, používanie, vývoz a dovoz určených látok; za zaobchádzanie s určenými látkami sa nepovažuje držba liekov, ktoré obsahujú určené látky, ak sú tieto lieky určené na terapeutické účely v množstve potrebnom na tento účel,
h) prevádzkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zaobchádza s