dnes je 20.7.2024

Input:

223/2001 Z.z., Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.12.2015

223/2001 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 2001
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 79 a § 80
96/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení, 11 novelizačných bodov
261/2002 Z.z.
1. 7. 2002
ruší § 18 ods. 3 písm. i)
393/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 19
529/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení 32 novelizačných bodov
188/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa § 18
245/2003 Z.z.
31. 7. 2003
mení § 45, § 62, § 74
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení
24/2004 Z.z.
1. 3. 2004
mení, 197 novelizačných bodov
24/2004 Z.z.
1. 1. 2005
viď § 8 ods. 3 písm. d), § 40c ods. 4 a § 47 ods. 7
24/2004 Z.z.
1. 5. 2004
viď § 18 ods. 3 písm. n)
24/2004 Z.z.
1. 1. 2006
viď § 18 ods. 3 písm. o)
443/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení, 37 novelizačných bodov
443/2004 Z.z.
1. 1. 2005
viď § 8 ods. 3 písm. e)
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 79, § 80
733/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 41 novelizačných bodov
733/2004 Z.z.
13. 8. 2005
viď body 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22
733/2004 Z.z.
1. 7. 2006
viď bod 18 § 54b ods. 1 písm. d)
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení, 9 novelizačných bodov
532/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 74
571/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 40 novelizačných bodov
127/2006 Z.z.
1. 4. 2006
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
515/2008 Z.z.
1.1.2009
mení 8 novelizačných bodov
519/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
160/2009 Z.z.
15. 04. 2009
mení § 22
386/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 56 novelizačných bodov
386/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení § 48e písm. b)
119/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení § 63
223/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení § 22
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa § 22
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
dopĺńa 6 novelizačných bodov
343/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 131 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 4 novelizačné body
290/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 51a § 54
346/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení 21 novelizačných bodov
388/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 52
484/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
399/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
262/2015 Z.z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva, zriadenie Recyklačného fondu a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu..
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, v lesníctve alebo na výrobu energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,
b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,2a)
d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,3)
e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,4)
f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)
g) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie”), ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, zbrane, muníciu a vojenský materiál, okrem elektrozariadení, ktoré nie sú určené výhradne na vojenské účely a na nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení,
h) nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú výhradne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov,
i) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a budovy trvalo spojené so zemou,
j) nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal,
k) sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti.
(3) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na
a) nakladanie s ťažobným odpadom,8)
b) ukladanie odpadov na odkaliská,
c) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu,8a)
d) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b) s výnimkou tých, ktoré sú určené na spálenie, skládkovanie alebo použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu,
e) nakladanie s odpadom z obalov,8c)
f) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.8d)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej