dnes je 21.7.2024

Input:

249/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

249/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 62 písm. g) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) požiadavky na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj”) a kvality ovzdušia v ich okolí,
b) spôsoby a požiadavky na zisťovanie množstva emisií znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja (ďalej len „množstvo emisie”),
c) podrobnosti o spôsoboch, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre zariadenia stacionárnych zdrojov (ďalej len „emisná požiadavka”),
d) spôsoby, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi [§ 2 ods. 1 písm. p) zákona] v okolí stacionárnych zdrojov,
e) požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a automatizované meracie systémy kvality ovzdušia (ďalej len „automatizovaný merací systém”) a na ich kontrolu,
f) požiadavky na metódu a metodiku (ďalej len „metodika”) technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody,
g) rozsah, formu a spôsob informovania verejnosti o výsledkoch diskontinuálneho oprávneného merania reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny (ďalej len „diskontinuálne meranie”), oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky a oprávnenej inšpekcie zhody podľa § 58 ods. 1 zákona (ďalej len „oprávnená technická činnosť”),
h) podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov z kontinuálneho merania,
i) druhy a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií a kvality ovzdušia,
j) náležitosti notifikácie oprávnenej technickej činnosti.
§ 2
Požiadavky na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí
(1) Množstvo znečisťujúcej látky sa zisťuje postupom výpočtu schváleným súhlasom podľa § 26 zákona v súlade s požiadavkami podľa § 3; orgán ochrany ovzdušia v odôvodnenom prípade môže rozhodnúť aj o zisťovaní množstva inej znečisťujúcej látky a o iných požiadavkách na zistenie množstva emisií.
(2) Údaje o dodržaní emisnej požiadavky sa zisťujú ustanoveným spôsobom, v lehotách a v súlade s požiadavkami uvedenými v § 4 až 12, ak v odôvodnenom prípade nie je určené inak v súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona, povolení podľa § 27 zákona alebo v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „povolenie”), pričom
a) požiadavky na monitorovanie emisií na preukazovanie dodržiavania emisných limitov určených podľa osobitného predpisu,2) týkajúce sa spôsobu zisťovania emisií, metodiky merania a lehôt periodického merania tým nie sú dotknuté,
b) náhradu ustanoveného spôsobu merania emisií možno povoliť, len ak je takáto možnosť uvedená v § 4 až 12 alebo osobitnom predpise,3)