dnes je 14.7.2024

Input:

254/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

254/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 62 písm. h) a k) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj”),
b) rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji, emisiách znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie”) a o dodržiavaní prípustnej miery znečisťovania ovzdušia,
c) náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení”) vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov,
d) požiadavky na Národný emisný informačný systém, rozsah a náležitosti oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému a účel a rozsah spracúvaných informácií,
e) náležitosti správ o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
f) obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.
§ 2
Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji
(1) Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji (ďalej len „evidencia”) je súhrn vybraných dokumentov a údajov o
a) prevádzkovateľovi, stacionárnom zdroji, emisiách stacionárneho zdroja a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
b) sledovaných
1. technicko-prevádzkových parametroch na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „parameter”),
2. technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „opatrenie”),
3. podmienkach a požiadavkách na prevádzku stacionárneho zdroja, ustanovených osobitnými predpismi, súhlasmi, rozhodnutiami alebo inými povoleniami orgánov štátnej správy, ktorými sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, a
c) nebezpečných stavoch počas prevádzky stacionárneho zdroja.
(2) Evidencia sa podľa obsahu a druhu údajov člení na
a) stálu evidenciu,
b) ročnú evidenciu,
c) priebežnú evidenciu.
(3) Evidencia o veľkom zdroji a o strednom zdroji podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje údaje najmenej v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1. Evidencia o malom zdroji podľa § 35 ods. 1 písm. k) a ods. 2 zákona obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1 v primeranom rozsahu. Evidencia vybraných osobitných činností podľa § 36 ods. 1 písm. d) zákona sa vedie v rozsahu podľa osobitného predpisu.1)
(4) V ročnej evidencii sa uvádzajú údaje o výrobe alebo inej produkcii stacionárneho zdroja a údaje o spotrebe palív, energií a surovín z účtovných dokladov, faktúr alebo z iných dokumentov podľa osobitného predpisu.2)
(5) Priebežná evidencia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja obsahuje údaje podľa prílohy č. 1 časť C, najmä záznamy o skutočných hodnotách parametrov a o opatreniach počas jeho prevádzky a s ňou súvisiacich nevýrobných stavoch. Rozsah priebežnej evidencie je uvedený v dokumentácii stacionárneho