dnes je 13.7.2024

Input:

266/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

266/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), n) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z. a vyhlášky č. 380/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela ministerstvu elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v prílohách č. 2 až 6.”.
2. V § 1 odsek 3 znie:
„(3) Žiadosť o zápis výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela ministerstvu elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov podľa osobitného predpisu.1aa”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aaPríloha č. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/290 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje formát registrácie výrobcov elektrických a elektronických zariadení a podávania správ týmito výrobcami do registra v platnom znení (Ú. v. EÚ L 48, 20. 2. 2019).”.
3. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly obsahuje aj údaj o počte obyvateľov v zmluvných obciach; tieto údaje musia zodpovedať požiadavke podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona.”.
4. V § 2 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a a 2.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
5. § 8 sa vypúšťa.
6. V § 12 ods. 9 sa slová „n) vonkajšie elektrické káble, o) súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,” nahrádzajú slovami „l) vonkajšie elektrické káble, m) súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,”.
7. V § 16a ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „protokol o skúške funkčnosti sa prikladá v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie sa prikladá k batérii alebo akumulátoru a druhé sa prikladá k dokladu podľa odseku 4.”.
8. Príloha č. 1 sa vypúšťa.
9. Prílohy č. 2 až 6 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV
Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
Príloha č. 5 k vyhláške č.