dnes je 21.7.2024

Input:

283/2001 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení účinnom k 15.6.2010

283/2001 Z.z.
[zrušené č. 310/2013 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. júna 2001
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
509/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení 27 novelizačných bodov
128/2004 Z.z.
15. 3. 2004
mení 54 novelizačných bodov
599/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení 8 novelizačných bodov
301/2008 Z.z.
15. 8. 2008
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
263/2010 Z.z.
15. 6. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)  podrobnosti o obsahu programov odpadového hospodárstva (ďalej len „program”) a o spôsobe vypracúvania programu kraja, programu okresu, programu pôvodcu odpadu, programu držiteľa polychlórovaných bifenylov a programu obce,
b)  obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie odpadov držiteľa odpadu, prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a čas jej uchovávania, ale aj obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie objemu výroby a dovozu výrobkov podľa piatej časti zákona a odpadov z nich a čas jej uchovávania, ako aj obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb,
c)  podrobnosti o spôsobe označovania batérií a akumulátorov,
d)  podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, prípady, v ktorých sa výsledky analytickej kontroly odpadov uchovávajú najmenej dva roky a vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, a limity toxicity, podrobnosti o obsahu žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
PRVÁ ČASŤ
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
§ 2
Obsah programu
(1)  Program sa vypracúva s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.
(2)  Program obsahuje
a)  základné údaje,
b)  charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
c)  záväznú časť,
d)  smernú časť,
e)  rozpočet odpadového hospodárstva,
f)  vyhodnotenie predchádzajúceho programu.
(3)  Program kraja a program okresu sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 1.
(4)  Program pôvodcu odpadu a program obce sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2.
(5)  Program držiteľa polychlórovaných bifenylov sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2a.
§ 3
Základné údaje
(1)  Základné údaje programu kraja a programu okresu obsahujú identifikačné údaje o orgáne, ktorý program vydáva, a základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva.
(2)  Základné údaje programu pôvodcu odpadu a základné údaje programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahujú identifikačné údaje o pôvodcovi odpadu alebo o držiteľovi polychlórovaných bifenylov a charakteristiku jeho činnosti.
(3)  Základné údaje programu obce obsahujú identifikačné údaje o obci a údaje o rozlohe obce a o počte jej obyvateľov.
§ 4
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
(1)  Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja a okresu obsahuje údaje o