dnes je 24.6.2024

Input:

284/2001 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení účinnom k 1.4.2004

284/2001 Z.z.
[zrušené č. 365/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. júna 2001,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
409/2002 Z.z.
1. 8. 2002
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
129/2004 Z.z.
1. 4. 2004
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Katalóg odpadov tvoria:
a) zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1,
b) zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru,1) ktorý je uvedený v prílohe č. 2,
c) zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3,
d) zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 4.
§ 2
(1) Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. 1 do kategórií a druhov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5.
(2) Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do skupín a podskupín odpadov.
(3) Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine.
(4) Odpady sa členia na tieto kategórie:
a) nebezpečné odpady, označené písmenom N,
b) ostatné odpady, označené písmenom O.
(5) Ak ide o prepravu nebezpečných odpadov cez štátnu hranicu, na ktoré sa vzťahuje Bazilejský dohovor, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj kód nebezpečných vlastností podľa prílohy č. 2.
(6) Na potreby evidencie odpadov2) sa ku každému druhu nebezpečného odpadu priradí aj kód skupiny odpadov alebo kód škodliviny podľa prílohy č. 3 (ypsilonový kód).
(7) Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac škodlivín podľa prílohy č. 3 a spĺňa aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa prílohy č. 4, sa považuje za odpad, na nakladanie s ktorým sa vzťahuje osobitný predpis.3)
(8) Ak odpad nemožno zaradiť podľa Katalógu odpadov, zaradí sa k takému druhu odpadu alebo skupine odpadu, ktoré najbližšie zodpovedajú jeho vlastnostiam alebo pôvodu.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.
 
László Miklós v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 284/2001 Z.z.
ZOZNAM SKUPÍN, PODSKUPÍN A DRUHOV ODPADOV
A. Prehľad skupín odpadov
 
Číslo
Názov skupiny skupiny
01
Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov akameňa
02
Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výrobya spracovania potravín
03
Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky,celulózy, reziva a nábytku
04
Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
05
Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
Najnovšie články
viac článkov