dnes je 25.7.2024

Input:

299/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností

299/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023,
ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 62 písm. j) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní (ďalej len „diskontinuálne meranie”), kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody (ďalej len „oprávnená technická činnosť”),
b) jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených technických činností so špecifikovanými požiadavkami,
c) podrobnosti o posudzovaní plnenia notifikačných požiadaviek a požiadavky na systém kvality,
d) požiadavky na personálne zabezpečenie a na technické zabezpečenie oprávnených technických činností,
e) požiadavky na metódy a metodiky oprávnených technických činností (ďalej len „oprávnená metodika”), podmienky ich platnosti, používania a zabezpečenia reprezentatívnosti výsledku,
f) náležitosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu (ďalej len „správa”) a čiastkovej správy subdodávateľa (ďalej len „čiastková správa”) o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a požiadavky ich vyhotovovania,
g) podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 58 ods. 10 zákona (ďalej len „informačný systém”),
h) kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby o odbornej spôsobilosti podľa § 58 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej len „osvedčenie zodpovednej osoby”),
i) náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,
j) podrobnosti o
1. preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov zodpovednej osoby,
2. skúške a osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby,
3. opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby,
4. povolení na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť a o preukazovaní a posudzovaní splnenia požiadaviek na jednorazové povolenie.
§ 2
Podrobnosti o odboroch a objektoch oprávnených technických činností
(1) Jednotlivé odbory oprávnených technických činností v členení podľa prílohy č. 9 zákona sú
a) diskontinuálne meranie
1. emisných veličín,
2. limitných emisných faktorov,
3. množstva emisií,
4. znečistenia vonkajšieho ovzdušia,
5. kvalitatívneho zloženia emisií,
6. kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia,
7. nepriamych technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
b) oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov
1. emisií a súvisiacich referenčných veličín,
2. kvality vonkajšieho ovzdušia,
c) oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov
1. emisií a súvisiacich referenčných veličín,
2. kvality vonkajšieho ovzdušia,
d) oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov
1. emisií a súvisiacich stavových a