dnes je 21.7.2024

Input:

310/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

310/2013 Z.z.
[zrušené č. 371/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 18. septembra 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h), n), x), y), aa) a ab) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu
Programy odpadového hospodárstva (ďalej len „program”) a program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúva s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť, sociálnu akceptovateľnosť a podľa osnov uvedených v prílohách č. 1 až 6.
§ 2
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
(1) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) až c) zákona. Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov sa vypracuje s rozlíšením na zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, spaľovne odpadov a na zariadenia na zneškodňovanie odpadov, osobitne na skládky odpadov a na zariadenia na dekontamináciu kontaminovaných zariadení, základné údaje o zariadení na spracovanie odpadov najmä jeho názov, identifikačné číslo organizácie (IČO), miesto umiestnenia, kapacitu a kategóriu odpadu akú spracováva.
(2) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja obsahuje údaje podľa odseku 1 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.
(3) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu obsahuje údaje o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky, a údaje o množstve odpadov, pre ktoré zabezpečil zhodnotenie a pre ktoré zabezpečil zneškodnenie s osobitným uvedením podielu zneškodnenia odpadu skládkovaním. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na program držiteľa polychlórovaných bifenylov.
(4) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce obsahuje údaje uvedené v odseku 3 vo vzťahu ku komunálnemu odpadu vzniknutému v obci, ako aj údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, o množstve a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov a o ďalšom nakladaní s ním.
§ 3
Záväzná časť programu
(1) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje
a) ciele a údaje o nakladaní s prúdmi odpadov v členení na
1. použité batérie a akumulátory,
2. odpadové oleje,
3. opotrebované pneumatiky,
4. elektroodpad,
5. staré vozidlá,
6. polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len „použité polychlórované bifenyly”),
7. biologicky rozložiteľné odpady a biologické odpady,
8. stavebné odpady,
9. odpady z obalov,
10. komunálne odpady,
11. iné druhy odpadov, v prípade potreby,
b) organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov a na dosiahnutie určených cieľov,
c) opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných