dnes je 21.7.2024

Input:

326/2005 Z.z., Zákon o lesoch, v znení účinnom k 2.4.2021

326/2005 Z.z.
ZÁKON
z 23. júna 2005
o lesoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
275/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 6 ods. 3
359/2007 Z.z.
1. 9. 2007
dopĺňa § 60
360/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení , 113 novelizačných bodov
540/2008 Z.z.
23. 11. 2008
Dopĺňa § 5, § 6, § 7
499/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa § 50
117/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
96/2012 Z.z.
1. 7. 2012
mení § 30
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
115/2013 Z.z.
1. 7. 2013
dopĺňa § 31 a poznámku pod čiarou
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 11 novelizačných bodov
182/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 140 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
153/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
110/2018 Z.z.
1. 7. 2018
dopĺňa sa jeden novelizačný bod
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 16 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 52
158/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 74 novelizačných bodov
158/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 4 a dopĺňa § 4a až § 4g
355/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 133 novelizačných bodov
120/2021 Z.z.
2. 4. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu,
b) vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov,
c) odborné hospodárenie v lesoch,
d) podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z verejných zdrojov,1)
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch,
f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Účelom tohto zákona je
a) zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií,
b) zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
c) zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov,
d) vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch,
e) vykonávanie osobitného predpisu1a) v oblasti zákonného pôvodu dreva vyťaženého na lesných pozemkoch.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, organizmy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom,
b) lesným porastom súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch,
c) ekologickou stabilitou lesa schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými vplyvmi bez trvalého narušenia funkčnej štruktúry lesa,
d) biologickou diverzitou rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci druhov organizmov žijúcich v lesnom ekosystéme a medzi nimi,
e) funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt hospodárskeho využívania; členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie,
f) mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia,
g) produkčnými funkciami lesov funkcie, ktorých výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy,
h) hospodárením v lesoch odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné na zabezpečenie funkcií lesov,
i) trvalo udržateľným hospodárením v lesoch hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa pri zohľadnení existujúcich prírodných rizík zachovala alebo zlepšovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov,
j) diferencovaným hospodárením v lesoch cieľavedomý systém hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácii programu starostlivosti o lesy (§ 40),
k) bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý aj bez požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení ustanovených osobitnými predpismi1b)