dnes je 20.7.2024

Input:

371/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení účinnom k 1.1.2019

371/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
322/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
379/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), o), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Programové dokumenty odpadového hospodárstva
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program”) a program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúvajú s prihliadnutím na ich environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť a podľa osnov ustanovených v prílohách č. 1 až 5. Programy musia byť vypracované v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov.
§ 2
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
(1) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky obsahuje všeobecné informácie o vzniku a nakladaní s odpadmi v predchádzajúcom období, údaje o určených prúdoch odpadov a údaje o cezhraničnom pohybe odpadov. V charakteristike aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky sa zároveň uvedú údaje podľa § 9 ods. 2 písm. b) až d) zákona. Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov sa vypracuje s rozlíšením na zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre jednotlivé prúdy odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, spaľovne odpadov a na zariadenia na zneškodňovanie odpadov, osobitne na skládky odpadov a na zariadenia na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a uvedú sa základné sumárne údaje o týchto zariadeniach.
(2) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja obsahuje údaje podľa odseku 1 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.
(3) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona obsahuje údaje o druhu, množstve a zdroji komunálneho odpadu vzniknutého v obci v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky, a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré obec zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním, s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov podľa Katalógu odpadov1) vrátane uvedenia množstva a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov, a o ďalšom nakladaní s ním. V charakteristike aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce sa zároveň uvedú údaje podľa § 10 ods. 2 písm. b) a c) zákona.
§ 3
Záväzná časť programu
(1) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje
a) ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s prúdmi odpadov v členení na
1. použité batérie a akumulátory,
2. odpadové oleje,
3. odpadové pneumatiky,
4. elektroodpad,
5. staré vozidlá,
6. použité polychlórované bifenyly,
7. biologicky rozložiteľný odpad,
8. stavebné odpady a odpady z demolácií,
9. odpady z obalov,
10. komunálne odpady,
11. iné prúdy odpadov, ak je to potrebné,