dnes je 21.7.2024

Input:

50/1976 Zb., Zákon Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení účinnom k 1.7.2023

50/1976 Zb.
ZÁKON
z 27. apríla 1976
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
262/1992 Zb.
1. 7. 1992
mení, 57 novelizačných bodov
136/1995 Z.z.
1. 7. 1995
mení, 8 novelizačných bodov
199/1995 Z.z.
1. 10. 1995
mení, 10 novelizačných bodov
286/1996 Z.z.
9. 10. 1996
ruší § 141 ods. 5
229/1997 Z.z.
1. 9. 1997
mení, 116 novelizačných bodov
175/1999 Z.z.
1. 8. 1999
mení § 111, § 111b, § 108, § 113a
237/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení, 115 novelizačných bodov
237/2000 Z.z.
1. 7. 2001
dopĺňa § 2a a § 123a
416/2001 Z.z.
1. 1. 2003
mení, 36 novelizačných bodov
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 107
217/2002 Z.z.
27. 4. 2002
ruší § 78 ods. 1
103/2003 Z.z.
1. 4. 2003
mení, 9 novelizačných bodov
245/2003 Z.z.
31. 7. 2003
mení § 65 a § 120
417/2003 Z.z.
1. 11. 2003
mení, 11 novelizačných bodov
608/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 10 novelizačných bodov
541/2004 Z.z.
1. 12. 2004
mení § 121 a § 126
290/2005 Z.z.
1. 7. 2005
dopĺňa § 113 a nové § 117a a § 142a
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení a dopĺňa 98 novelizačných bodov
24/2006 Z.z.
1. 2. 2006
dopĺňa § 21 a poznámky pod čiarou
218/2007 Z.z.
1. 6. 2007
dopĺňa § 126
540/2008 Z.z.
13. 12. 2008
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
66/2009 Z.z.
1. 7. 2009
mení poznámku pod čiarou
513/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa § 108, § 126 a poznámku pod čiarou
118/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
547/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení § 139b
408/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení § 21 a poznámku pod čiarou
300/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
300/2012 Z.z.
1. 7. 2013
mení § 43d a poznámku pod čiarou
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení § 121 a § 139b
219/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
368/2013 Z.z.
1. 12. 2013
dopĺňa § 108 a § 113a
293/2014 Z.z.
2. 1. 2015
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
154/2015 Z.z.
7. 7. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
247/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 47, § 142f a poznámky pod čiarou
254/2015 Z.z.
17. 10. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 2a ods. 8 a poznámky pod čiarou
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 58 a § 139b
93/2019 Z.z.
1. 5. 2019
dopĺňa § 139b a § 142g
279/2019 Z.z.
1. 10. 2019
dopĺňa 6 novelizačných bodov
90/2020 Z.z.
25. 4. 2020
dopĺňa § 142h
145/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
149/2021 Z.z.
1. 6. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
172/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa a mení 3 novelizačné body
69/2023 Z.z.
1. 4. 2023
dopĺňa a mení 3 novelizačné body
195/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
ODDIEL 1
CIELE A ÚLOHY ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
§ 1
(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.1)
(2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
§ 2
(1) Územné plánovanie zahŕňa tieto úlohy a činnosti:
a) určuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
b) určuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a určuje spôsob jeho ďalšieho využívania,
c) vymedzuje chránené územia, chránené objekty, oblasti pokoja a ochranné pásma (ďalej len „chránené časti krajiny”), ak nevznikajú podľa osobitných predpisov inak, a zabezpečuje ochranu všetkých chránených častí krajiny,
d) určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredenej výstavby jedného stavebníka alebo viacerých stavebníkov,
e) posudzuje a hodnotí územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhuje ich rozsah, ktorý podmieňuje ich environmentálne vhodné a bezpečné využívanie,
f) rieši umiestňovanie stavieb a určuje územno-technické, urbanistické, architektonické a environmentálne požiadavky na ich projektovanie a uskutočňovanie,
g) určuje zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia,1a) aby sa vytvárala a udržiavala ekologická stabilita1b) krajiny,
h) vytvára podklady pre tvorbu koncepcií výstavby a technického vybavenia územia,
i) navrhuje poradie výstavby a využívania územia,
j) navrhuje územno-technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.
(2) Úlohy územného plánovania sa zabezpečujú
a) sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území, najmä
1. trvalým sledovaním priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
2. pravidelným vyhodnocovaním uplatňovania regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
3. sledovaním ekologickej stability a únosnosti zaťažovania územia,
b) prevádzkovaním informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe,
c) územnoplánovacou činnosťou,
d) rozhodovaním v územnom konaní.
(3) Územnoplánovacou činnosťou je
a) obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
b) obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej