dnes je 22.3.2023

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 11

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.11 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 11

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Kyslé moriace roztoky    
2. Kód odpadu: 11 01 05    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Odpadový silný kyslý roztok, sfarbený podľa obsahu rozpustených solí kovov. Ide o vodný roztok anorganických kyselín.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 – Leptavý, HP 13 - Senzibilizujúci, HP 14 - Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.