dnes je 21.9.2020

Input:

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

23.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zakazuje sa riediť a zmiešavať

  1. jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
  2. nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a
  3. nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.

Stanovuje sa, aby odber vzoriek a analýza vlastností a zloženia odpadu boli vykonané kvalifikovanou osobou. Dopĺňa sa však, že analýzu vlastnosti a zloženia nebezpečného odpadu nie je nutné vykonať, ak sa jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.

Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné .

Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti; zákaz podľa § 13 písm. f) NZO nie je týmto dotknutý.

Rozširuje sa pôsobnosť ustanovení o nakladaní s nebezpečným odpadmi aj na odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium pre posudzovanie nebezpečných vlastností. V prípade, že by sa na nakladenie s odpadmi kontaminovanými nebezpečnými zložkami neuplatnilo takéto ustanovenie, stratila by sa kontrola nad veľkou časťou odpadov, čo by znamenalo ohrozenie životného prostredia a zdravia ľudí.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) upravuje v oblasti nakladania s odpadmi dva typy živností - podnikanie v oblasti nakladania