Kalendár
január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia povinnosť
30.11.1999 -

 

Darček mesiaca
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od 1. januára 2019

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Povinnosti držiteľov zaradení s obsahom PCB nad 5 dm3Garancia

21.1.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosti držiteľov zariadení s obsahom PCB upravuje Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Polychlórované bifenyly (PCB) sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór- ...
viac

Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákonaGarancia

18.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Príloha č. 19a k vyhláške č. 371/2015 Z. z. ” ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA 1. Fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba     IČO                   Obchodné meno:   Miesto podnikania/sídlo   Ulica:   Obec:   ...
viac

Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadomGarancia

18.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. Tabuľka č. 1 Tabuľka č. 2
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018

§ 90 - Podmienky udelenia autorizácieGarancia

18.1.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 90 Podmienky udelenia autorizácie (1)  Podmienkou  udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe - podnikateľovi je: a) bezúhonnosť, b) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 94 - Zrušenie a zánik autorizácieGarancia

18.1.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 94 Zrušenie a zánik autorizácie (1) Ministerstvo autorizáciu  na spracovateľskú činnosť podľa  § 89 ods. 1 písm. a) zruší, ak: držiteľ autorizácie o to požiada, dedič nepostupuje podľa odseku 7, ustanovená odborne spôsobilá osoba ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 100 - Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilostiGarancia

18.1.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 100 Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (1) Súčasťou žiadosti o  vydanie rozhodnutia a vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Informačný systém prevencie závažných priemyselných haváriíGarancia

18.1.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Slovenskej republike bol informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „IS PZPH”) zriadený na základe predchádzajúcej právnej úpravy už v roku 2005 a v súčasnosti je ustanovený zákonom č. 128/2015 Z. z o prevencii ...
viac
Zálohovať PET fľaše a plechovky budeme od roku 2022

Zálohovať PET fľaše a plechovky budeme od roku 2022

18.1.2019, Zdroj: SITA
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by sa malo stať na Slovensku realitou od 1. januára 2022. Tento termín stanovilo ministerstvo životného prostredia (MŽP) v návrhuzákonao zálohovaní obalov na nápoje, ktorý predložilo do pripomienkového konania.Zákonby mal síce ...
viac

Ohlásenie o spracovaní starých vozidielGarancia

17.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Príloha č. 22 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL Ohlásenie za rok .......... ORGANIZÁCIA PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD     IČO                     Obchodné meno   Názov   AdresaUlicaObec PSČ   ...
viac

Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitieGarancia

17.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Príloha č. 23 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
viac
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019Garancia

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019: 1. Prevádzkovateľ ...
viac

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

26.1.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2019 Z.z. novela č. 504/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2019 v čiastke č. 2)
  • 21/2019 Z.z. ustanovuje výšku ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 22/2019 Z.z. ustanovuje výšku povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

28.1.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

26.2.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

12.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: