dnes je 23.2.2020
Najnovšie

§ 60 - Základné ustanoveniaGarancia

18.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 60 Základné ustanovenia (1) Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 61 - Povinnosti výrobcu vozidielGarancia

18.2.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 61 Povinnosti výrobcu vozidiel (1) Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa  § 27 ods. 4  povinný: a. používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vybavenia v nich ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 62 - Povinnosti a práva ďalších subjektovGarancia

18.2.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 62 Povinnosti a práva ďalších subjektov (1) Povinnosti výrobcu vozidiel uvedené v  § 61 ods. 1 písm. g) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu častí vozidiel, výrobcu materiálov v nich používaných a výrobcu vybavenia v nich ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 63 - Povinnosti držiteľa starého vozidlaGarancia

18.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 63 Povinnosti držiteľa starého vozidla (1) Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Komentár k odseku 1 ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 64 - Zber starých vozidielGarancia

18.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 64 Zber starých vozidiel (1) Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa  § 89 ods. 1  tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 65 - Povinnosti spracovateľa starých vozidielGarancia

18.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 65 Povinnosti spracovateľa starých vozidiel (1) Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa  § 14 a 17 : a) spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 66 - Určené parkoviskoGarancia

18.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 66 Určené parkovisko (1) Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa  § 97 ods. 1 písm. d)  alebo na ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 67 - Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidlaGarancia

18.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 67 Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla (1) Držiteľ vozidla je povinný: a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 68 - Rozhodnutie o neexistencii vozidlaGarancia

18.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 68 Rozhodnutie o neexistencii vozidla (1) Držiteľ vozidla ,  ktoré prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu,89) alebo držiteľ vozidla, ktorý nevie preukázať, ako naložil s vozidlom, ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 51a - Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorovGarancia

17.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 51a - ustanovenie bolo účinné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najčítanejšie

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímGarancia

23.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Garancia

26.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné ciele 28. 5. 2019 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie novely zákona o odpadoch. Deň na to sa začal proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. V súčasnej dobe prebieha proces vyhodnotenia medzirezortného ...

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 3/2020 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.3.2020, Trenčín
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

27.2.2020, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

21.5.2020, Košice
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
február 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Najbližšia povinnosť
25.2.2020 - Odpadové hospodárstvo

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Spracovateľ elektroodpadu od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ