dnes je 5.4.2020
Najnovšie

Posun platby odvodov zamestnávateľov do 31. júla 2020

3.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, bude zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z ...

Asociácia vodárenských spoločností tvrdí, že odpadová voda je bezpečná

3.4.2020, Zdroj: SITA

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) vyhlasuje, že odpadová voda je bezpečná. Reaguje tak na medializované správy o výskyte koronavírusu v odpadových vodách. "AVS plne podporuje stanovisko EUrEau (Európskej asociácie prevádzkovateľov verejných vodovodov a ...

Kam s infekčnými odpadmi zo zdravotníctva?Garancia

2.4.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nie všetko, čo sa tvári ako infekčný odpad, je infekčný odpad Nie všetky odpady zo zdravotníckych zariadení spadajú automaticky pod infekčný odpad. Napríklad v zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v ...

Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025

2.4.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Strategický dokumentProgram odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025sa posúva doďalšieho štádia vstrategickom posudzovaní vplyvov naživotné prostredie. Strategický dokument Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025 sa posúva do ďalšieho štádia v ...

Zálohovanie plastových fliaš sa odkladá

2.4.2020, Zdroj: SITA

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek bude zavedené v roku 2023. Schválila to na dnešnom rokovaní vláda na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Zálohovanie plastových fliaš, ktoré bolo pôvodne plánované od januára 2022, sa tak odloží minimálne ...

KORONAVÍRUS: Domácnosti produkujú viac odpadu, jeho odvoz by mal byť podľa analytičky prioritou

2.4.2020, Zdroj: SITA

Opatrenia zavádzané na Slovensku v súvislosti s nákazou COVID-19 zastavili alebo obmedzili prevádzku mnohých odvetví a firiem. Odpadu z ich prevádzky sa tak pochopiteľne produkuje menej. Obyvatelia sa ale na druhej strane prevažne zdržiavajú vo svojich ...

Premiér stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku

2.4.2020, Zdroj: SITA

Premiér Igor Matovič stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku. Ako uviedol v stredu na tlačovej konferencii, prísnymi nariadeniami sa podarilo znížiť mobilitu na Slovensku o 70 %. Blackoutom by sa mohla znížiť o 90 %. "Všetko, čo by ...

Envirorezort zverejnil sprievodcu neformálnou envirovýchovou a vzdelávaním

1.4.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Pandémia koronavírusu ochromuje aj environmentálnu výchovu, vzdelávanie aosvetu. Opatrenia naboj proti tejto infekcii asociálna izolácia zamedzujú realizácii rôznych programov aprojektov preškoly, ich žiakov ako aj učiteľov akoordinátorov environmentálnej ...

Koronavírus v odpadovej vodeGarancia

31.3.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cesta koronavírusu od človeka do čistiarne odpadových vôd (ČOV) Podľa Usmernenia pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom koronavírus tak ako všetky iné vírusy žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže ...

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

31.3.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje nazodpovedné správanie sa aj voblasti nakladania skomunálnym odpadom. Envirorezort je vúzkom kontakte shlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR av prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímGarancia

23.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochGarancia

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

- zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - vyhláška č.  371/2015 Z. z. ,  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 3/2020 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 32/2020 Z.z. novela vyhl. č. 244/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2020 v čiastke č. 15)
  • 33/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 330/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2020 v čiastke č. 16)
  • 34/2020 Z.z. novela vyhl. č. 532/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2020 v čiastke č. 16)
  • 41/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch (vyšlo dňa: 9.3.2020 v čiastke č. 20)
  • 47/2020 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 19.3.2020 v čiastke č. 23)
  • 52/2020 Z.z. novela vyhl. č. 20/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2020 v čiastke č. 24)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

11.5.2020, Nitra
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

26.3.2020, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

21.5.2020, Košice
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Homeoffice - práca z domu počas koronavírusu - nastavenie, zmeny v Zákonníku práce

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB. 

Dátum: 6.4.2020

Čas konania: 15.00 - 16.00 hod.

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu: 02/33005309

Kalendár
apríl 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia povinnosť
10.4.2020 - Odpadové hospodárstvo
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Informácie a opatrenia počas núdzového stavu
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ