dnes je 18.1.2021

Najnovšie

Odovzdávanie vyčisteného nebezpečného odpadu zamestnancom na využitie do domácnostiGarancia

8.1.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám súhlas, na základe ktorého môžeme odovzdávať zamestnancom ostatný odpad na využitie do domácnosti. Na plastové obaly - vedrá, ktoré už firma nepotrebuje. Otázkou je, či im môžeme odovzdať plastový súdok, ktorý predtým obsahoval nebezpečnú chemickú látku, ...

Ako dlho môže zostať nebezpečný odpad zostať pri preprave vo vozidle?Garancia

5.1.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri preprave NO od pôvodcu-držiteľa sa nám ako prepravcovi stalo, že koncový zhodnotiteľ (príjemca NO) mal už zatvorenú prevádzku. Naložený NO zostal cez noc vo vozidle a príjemca ho prevzal na druhý deň. Ak robíme službu ako dopravca, je problém, ako zostane ...

ISOH - Oznámenie o zmene termínu pre registráciu

4.1.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. oodpadoch ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon oodpadoch“) sú organizácia zodpovednosti výrobcov atretia osoba (ďalej len „povinné osoby“) povinné ...

§ 13 - ZákazyGarancia

1.1.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 13 Zákazy Zakazuje sa: uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom, zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a  ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

§ 61 - Povinnosti výrobcu vozidielGarancia

1.1.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 61 Povinnosti výrobcu vozidiel (1) Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa  § 27 ods. 4  povinný: a. používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vybavenia v nich ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíGarancia

1.1.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 28 Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností (1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

§ 59 - Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obalyGarancia

1.1.2021, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 59 Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností podľa  § ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

§ 71 - Povinnosti distribútora pneumatíkGarancia

1.1.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 71 Povinnosti distribútora pneumatík (1) Distribútor pneumatík je povinný: zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku, ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiGarancia

1.1.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: a) obec, ak ide o: 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 2. zmesový odpad z iných zdrojov, 3. ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

§ 83 - Prevádzkovateľ kuchyneGarancia

1.1.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 83 Prevádzkovateľ kuchyne (1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Komentár k odseku 1 Zákon ustanovuje, kto je zodpovedný za ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy

9.5.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy Nárast populácie sveta a ekonomický rozvoj, intenzívna a všade prítomná industrializácia, rozvoj medzinárodného obchodu a ľudskej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že vážne škody na životnom prostredí a neudržateľné využívanie ...

Katalóg odpadovArchív

29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA ...

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL

4.1.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL Milí čitatelia, v dnešnej časti seriálu pozornosť upneme na najznámejšie slovenské minerálne vody, ktoré sa u nás plnia do fliaš; a teda sú v absolútnej väčšine dostupné na pultoch tunajších obchodných sietí. Tieto liečivé vody pochádzajú ...

Najväčšie environmentálne problémy sú ovzdušie, odpady a lesy

28.2.2019, Zdroj: SITA

Medzi hlavné environmentálne problémy Slovenska patrí znečistenie ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo a ochrana lesov. Vyplýva to z tohtoročnej správy Európskej komisie (EK), v ktorej sa hodnotí pokrok pri dosahovaní reforiem. EK zároveň konštatuje, že ...

Identifikačný list nebezpečného odpadu

29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. Identifikačný list nebezpečného odpadu podľa nového zákona o odpadoch IL NO - nevyplnený IL NO 01 04 07 IL NO 01 05 05 ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 269/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2021 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

20.1.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Vysielanie zamestnancov vs. prenájom zamestnancov do Nemecka

Lektor: JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M.

Dátum: 19.1.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 19.1.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
január 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ