dnes je 30.3.2020
Najnovšie

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody

27.3.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu aodporúčania Svetovej zdravotníckej organizáciek všeobecnému ohrozeniu verejného zdravia vsúvislosti sochorením COVID-19 pre vodu asanitáciu uvádzame, že k prenosu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý ...

Prezidentka podpísala zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou

27.3.2020, Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Prezidentka Zuzana Čapútova podpísala zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou. Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 26. marca 2020 podpísala dva zákony, ktoré NR SR prijala v súvislosti s aktuálnou krízou. Zákon z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych ...

COVID-19: Vláda predstavila nové opatrenia. Čo pre Vás znemanajú?

26.3.2020, Zdroj: AK Nechala & Co.

Vláda SR na svoje včerajšie zasadnutie predložila návrh zákona na riešenie krízovej situácie spôsobenej šíriacou sa pandémiou COVID-19. Návrh zákona zahŕňa 7 opatrení amal by byť prerokovaný parlamentom vskrátenom legislatívnom konaní. Vláda SR na svoje ...

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

25.3.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje nazodpovedné správanie sa aj voblasti nakladania skomunálnym odpadom. Envirorezort je vúzkom kontakte shlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR av prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie ...

Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. 7. 2020Garancia

24.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli vykonané úpravy a zmeny, ktoré budú v platnosti od 1. júla 2020. Konkrétne sa týka 10 časti zákona - Poplatku. V § 77 sa ...

ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné)

24.3.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné: Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného ...

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

24.3.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, ...

Opatrenia, ktoré sú známe k 24.3.2020

24.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opatrenia, ktoré sú známe k 24.3.2020 Opatrenia, ktoré sú známe k 24.3.2020: - nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné, - budeme musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup v rade - v nedeľu bude sanitárny deň pre obchody - potraviny, ...

Právna úprava skládkovania odpadu podľa novely zákona s účinnosťou od 1. 1. 2021Garancia

23.3.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch sa rozšírením § 13 dotkla zneškodňovania odpadu skládkovaním. Novela totižto zakazuje zneškodňovať skládkovaním neupravený odpad . Výnimku tvoria 2 druhy odpadu: Inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva ...

Envirorezort si pripomína 22. marec - Svetový deň vody

23.3.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je Voda aklimatická zmena. Práve intenzívny boj proti suchu, účinné vodozádržné opatrenia vkrajine, budovanie verejných vodovodov akanalizácií, ako aj odstraňovanie environmentálnych záťaží, ktoré ohrozujú zdroje podzemných ...

viac článkov
Najčítanejšie

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímGarancia

23.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochGarancia

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

- zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - vyhláška č.  371/2015 Z. z. ,  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 3/2020 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 32/2020 Z.z. novela vyhl. č. 244/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2020 v čiastke č. 15)
  • 33/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 330/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2020 v čiastke č. 16)
  • 34/2020 Z.z. novela vyhl. č. 532/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2020 v čiastke č. 16)
  • 41/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch (vyšlo dňa: 9.3.2020 v čiastke č. 20)
  • 47/2020 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 19.3.2020 v čiastke č. 23)
  • 52/2020 Z.z. novela vyhl. č. 20/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2020 v čiastke č. 24)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

11.5.2020, Nitra
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

26.3.2020, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

21.5.2020, Košice
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
marec 2020
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia povinnosť
31.3.2020 - Odpadové hospodárstvo

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Informácie a opatrenia počas núdzového stavu
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ