dnes je 7.10.2022

Najnovšie

Zber textilného odpadu - praktické skúsenosti obcí a miest na SlovenskuGarancia

7.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Textil, oblečenie, obuv či textilné hračky sa taktiež považujú za odpad. Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaraďuje spomenuté materiály do skupiny č. 04 v názvom ,,Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku: Aktualizovaná metodická pomôckaGarancia

6.10.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo metodickú pomôcku k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku. Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo metodickú pomôcku k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku. Touto metodickou ...

Triedenie odpadov počas pandémie - riziká a odporúčania na jeseň 2022Garancia

5.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Roky 2020 až 2022 boli poznačené pandémiou Covid-19. Koronakríza priniesla do environmentálnych politík dovtedy nepoznané problémy s novými odpadmi. Rúška, respirátory, rukavice a iné zdravotnícke materiály často končili na skládkach odpadov alebo triediacich odpadových linkách ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

51981/2022 Rozhodnutie - Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 14)Garancia

5.10.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa od začiatku energetickej krízy, spôsobenej agresiou Ruska voči Ukrajine, aktívne zúčastňuje odbornej diskusie k riešeniu tejto nevídanej hrozby. Štát musí ísť príkladom. Preto minister životného prostredia Ján Budaj dnes predložil na rokovaní vlády SR ...

Tretí ročník programu Envirogranty prerozdelí 50-tisíc eurGarancia

5.10.2022, Zdroj: SITA

... Nadácia VÚB otvára tretí ročník programu Envirogranty, z ktorého prerozdelí 50-tisíc eur. Pripravené sú pre iniciatívy bojujúce proti narastajúcej strate rozmanitosti života v prírode, projekty usilujúce sa o harmonický vzťah prírody a cestovného ruchu či rozvoj sociálneho podnikania s prínosom aj pre ...

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu

4.10.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Nový legislatívny rámec na dnešnom rokovaní ...

O odškodnenie za sucho budú môcť chovatelia žiadať od 20. októbra 2022

4.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

... ​Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári - chovatelia, podávať cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) elektronicky a to ako reakciu na výzvu, ktorú vyhlásime 20. októbra 2022. Len ozdravená PPA a zrýchlené procesy na MPRV SR umožňujú, aby kompenzácia za sucho bola chovateľom ...

Recyklácia papiera - riešenia pre samosprávy na SlovenskuGarancia

3.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, definuje odpad z papiera do podskupiny č. 03 03 08 ako odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu v skupine odpadov s názvom ,,Odpady zo spracovania dreva ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Podrobnosti k vyhláške 312/2022 Z. z. - vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikeGarancia

29.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Táto vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, bola vypracovaná ako iniciatívny materiál v súlade so splnomocnením podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i), l) a m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ...

OP KŽP - Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadovGarancia

29.9.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v najbližšej dobe vyhlási 77. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na podporu recyklácie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 264/2022 Z.z. o mediálnych službách zákon o mediálnych službách (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 268/2022 Z.z. novela zák. č. 64/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 278/2022 Z.z. vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo (vyšlo dňa: 2.8.2022 v čiastke č. 89)
  • 281/2022 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 6.8.2022 v čiastke č. 92)
  • 282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 6.8.2022 v čiastke č. 92)
  • 305/2022 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 7.9.2022 v čiastke č. 103)
  • 310/2022 Z.z. novela vyhl. č. 55/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 13.9.2022 v čiastke č. 104)
  • 316/2022 Z.z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti (vyšlo dňa: 27.9.2022 v čiastke č. 109)
  • 319/2022 Z.z. novela vyhl. č. 347/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2022 v čiastke č. 112)
  • 320/2022 Z.z. novela vyhl. č. 101/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2022 v čiastke č. 112)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 15.12.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
október 2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ