dnes je 24.1.2021

Najnovšie

Aký je správny vzor tlačiva ročného ohlásenia o odpadoch za rok 2020?

21.1.2021, Elena Socháňová, EnviSys, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak vtomto čase podávate ohlásenie ovzniku odpadu anakladaní sním, iste vás bude zaujímať, na akom tlačive je ho potrebné podať príslušnému okresnému úradu za rok 2020. Ak v tomto čase podávate ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ...

Zasielanie sprievodných listov nebezpečných odpadov na okresné úrady

21.1.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Viem, že musíme zasielať sprievodné listy nebezpečných odpadov na tie okresné úrady, kam daný nebezpečný odpad poputoval. Otázkou je, keď napr. zoberie od nás nebezpečný odpad spoločnosť XY, ktorá má sídlo v Bratislave, to auto, ale ktoré zoberie ten odpad je ...

Navrhované zmeny v zákone o odpadoch - január 2021Garancia

20.1.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo koncom roku 2020 do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavnými cieľmi ...

Povinnosť koordinačných centier zabezpečiť minimálnu finančnú garanciu do 31. marca 2021Garancia

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo znamená finančná garancia Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, ...

Žiadosť o udelenie autorizácie výrobcom vyhradeného výrobku pri prechode na individuálne plnenieGarancia

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo znamená individuálne plnenie Výrobca vyhradeného výrobku sa môže podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch rozhodnúť plniť svoje povinnosti (napr. zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu) individuálne (sám) kolektívne ( ...

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním treba podať do 28. februáraGarancia

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na splnenie povinnosti Držitelia odpadu pozor! Do 28. februára ste povinní podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti vykonať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Ohlásenie podávate za ...

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu je potrebné podať do 31. januáraGarancia

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na splnenie povinnosti Lehotu na vykonanie oznámenia stanovuje vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roku do 31. januára nasledujúceho ...

Povinnosť škôl a školských zariadení oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpaduGarancia

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kto je povinný vykonať oznámenie Oznámenie o druhu a množstve vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber ...

Ako treba postupovať, keď mi v roku 2021 končí súhlas?Garancia

20.1.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chcela by som sa opýtať, ako je to s predlžovaním súhlasov. Ako treba postupovať, keď mi v roku 2021 končí súhlas? Odpoveď: Odporúčam minimálne 4 mesiace pred skončením platnosti súhlasu konzultovať s príslušným okresným úradom ďalší postup - ...

Novela zákona umožní spracovanie odpadu z celoplošného testovania

20.1.2021, Zdroj: SITA

Vláda umožní spracovať biologický odpad z celoplošného testovania zariadeniam, ktoré sú na to technologicky vybavené. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú dnes schválila vláda. Na základe návrhu zákona tak bude možné, aby Ministerstvo životného ...

viac článkov
Najčítanejšie

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy

9.5.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy Nárast populácie sveta a ekonomický rozvoj, intenzívna a všade prítomná industrializácia, rozvoj medzinárodného obchodu a ľudskej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že vážne škody na životnom prostredí a neudržateľné využívanie ...

Katalóg odpadovArchív

29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA ...

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL

4.1.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL Milí čitatelia, v dnešnej časti seriálu pozornosť upneme na najznámejšie slovenské minerálne vody, ktoré sa u nás plnia do fliaš; a teda sú v absolútnej väčšine dostupné na pultoch tunajších obchodných sietí. Tieto liečivé vody pochádzajú ...

Najväčšie environmentálne problémy sú ovzdušie, odpady a lesy

28.2.2019, Zdroj: SITA

Medzi hlavné environmentálne problémy Slovenska patrí znečistenie ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo a ochrana lesov. Vyplýva to z tohtoročnej správy Európskej komisie (EK), v ktorej sa hodnotí pokrok pri dosahovaní reforiem. EK zároveň konštatuje, že ...

Identifikačný list nebezpečného odpadu

29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. Identifikačný list nebezpečného odpadu podľa nového zákona o odpadoch IL NO - nevyplnený IL NO 01 04 07 IL NO 01 05 05 ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 269/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2021 v čiastke č. 1)
  • 9/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 19.1.2021 v čiastke č. 6)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 - zamerané na ohlasovacie povinnosti

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 8.2.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
január 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ