dnes je 11.12.2023

Najnovšie

Cenu za teplo a elektrickú energiu neplatí len spotrebiteľ, ale aj životné prostredie

7.12.2023, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Od počiatkov priemyselnej éry budujeme siete a zariadenia, ktoré nám dodávajú energiu spaľovaním fosílnych palív. Zmena tohto systému si vyžaduje úsilie a čas. Naše súčasné technológie stále nie sú stopercentne schopné využívať obnoviteľné zdroje bez pridania emisií uhlíka. Možno však kľúč k zmene leží ...

Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

7.12.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku 1. decembra 2023 požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Prijímanie žiadostí spustila Slovenská agentúra životného prostredia o 9:00. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu ...

Plavba na Dunaji bude bezpečnejšia, plynulejšia a komfortnejšia

7.12.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Každoročne sa plavebnými komorami Vodného diela Gabčíkovo preplaví vyše 15-tisíc lodí, 6 miliónov ton tovaru a do 500-tisíc osôb. Plavebné komory boli pritom v nepretržitej prevádzke od roku 1992 s výnimkou bežnej údržby a odstraňovania havárií. Komory napustili a vypustili viac ako 100-tisíckrát. Vďaka ...

Ministerstvo rozdalo ďalších 20 miliónov eur z Environmentálneho fondu

7.12.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Finančná podpora poskytovaná samosprávam prostredníctvom Environmentálneho fondu bude intenzívnejšia. Rovnako otvorene a odborne sa budú hľadať systémové riešenia manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Do procesov zonácie musia byť zapojení miestni obyvatelia, samosprávy a ďalší kľúčoví aktéri z daných ...

Súťaž ZELENÝ MERKÚR vstupuje do 4. ročníka

7.12.2023, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK a s Banskobystrickým samosprávnym krajom, po predchádzajúcich úspešných troch, ďalší ročník súťaže ZELENÝ MERKÚR. Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje v spolupráci s Banskobystrickou ...

Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

7.12.2023, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia ENVIROMESTO, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské prostredie vynikali najmä štyri mestá. Národná hodnotiaca komisia ocenila Púchov ...

Podrobnosti k vyhláške č. 446/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadeniaGarancia

30.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom poslednej novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia je zabezpečiť transpozíciu: delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2023/1437 zo 4. mája 2023, ktorou ...

Záväzné stanoviská a kompetencie orgánov ochrany prírody podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. aj pre rok 2024Garancia

29.11.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, taktiež práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb s cieľmi zabezpečiť zachovávanie prírodnej rovnováhy a ochrany rozmanitosti rôznych foriem života v prírode. Zákon ...

Podrobnosti k vyhláške č. 442/2023 Z. z. - Vyhláška MŠP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapáchGarancia

28.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S cieľom upraviť a doplniť niektoré ustanovenia, ktoré vyplynuli z požiadaviek správcu vodohospodársky významných vodných tokov - Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, ako aj na základe aplikačnej praxe, a tiež v súvislosti so zmenami v legislatíve a v organizácii ...

Povinnosti obcí pri ochrane pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. aj pre rok 2024Garancia

28.11.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovuje opatrenia na ochranu pred povodňami a základné povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku ...

viac článkov
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022Archív

26.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej aj ako „vyhláška”) s účinnosťou od 25. októbra 2022 stanovuje požiadavky na oddelené resp. selektívne zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recykláciu ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 435/2023 Z.z. novela vyhl. č. 83/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2023 v čiastke č. 149)
  • 436/2023 Z.z. novela vyhl. č. 18/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2023 v čiastke č. 149)
  • 437/2023 Z.z. novela vyhl. č. 20/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2023 v čiastke č. 149)
  • 441/2023 Z.z. novela vyhl. č. 17/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.11.2023 v čiastke č. 150)
  • 442/2023 Z.z. novela vyhl. č. 419/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2023 v čiastke č. 151)
  • 443/2023 Z.z. novela zák. č. 296/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2023 v čiastke č. 151)
  • 446/2023 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2023 v čiastke č. 153)
  • 451/2023 Z.z. ustanovuje národný zoznam území európskeho významu (vyšlo dňa: 5.12.2023 v čiastke č. 156)
  • 452/2023 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Čilistove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Čilistove (vyšlo dňa: 5.12.2023 v čiastke č. 156)
  • 454/2023 Z.z. novela zák. č. 540/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2023 v čiastke č. 157)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

18.12.2023, ONLINE, Martin Spano

Staňte sa expertom v komunikácii s ChatGPT a Bardom a ich najlepšími pluginmi. Tento kurz nadväzuje na kurz "ChatGPT a Bard – využitie v biznise" Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

22.1.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Lektorka zároveň upozorní na pripravované zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa a reklamáciách pre rok 2023. Prihláška tu!

Podpisovanie dokumentov na diaľku

19.2.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová

Pandémia koronavírusu spôsobila, že v mnohých prípadoch nie je možné absolvovať osobné stretnutia. S tým sú spojené aj komplikácie v súvislosti s podpisovaním dokumentov. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Nariadenie o obaloch - čo všetko v praxi môže spôsobiť

Návrh Európskej komisie na nové nariadenie o obaloch je naliehavým a strategickým krokom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a zníže...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Kalendár
december 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ