dnes je 27.11.2021

Najnovšie

Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch

19.11.2021, Zdroj: SITA

... Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch. Vyplýva to z novelyzákonao odpadoch azákonao zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorú dnes podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Parlament novelu schválil ...

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 11.11.2021)ZáznamGarancia

19.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:01

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

Otázky a odpovede týkajúce sa nových pravidiel EÚ o preprave odpadu

18.11.2021, Zdroj: Európska komisia

... Odpad môže byť cenným zdrojom, ale musí sa používať opatrne. Odpad, ktorý je prepravovaný cez hranice, môže poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie, ak nie je v cieľových krajinách riadne kontrolovaný a nenakladá sa s ním udržateľným spôsobom. Na druhej strane, takýto odpad môže mať pozitívnu ekonomickú ...

Nové pravidlá pre prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií

12.11.2021, Zdroj: SITA

... Kvalitná vodovodná a kanalizačná infraštruktúra zvyšuje komfort obyvateľov a pomáha chrániť životné prostredie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v prvom čítaní dôležitú legislatívnu zmenu, ktorá ukladá nové práva a povinnosti pre vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov ...

MŽP pomáha obciam pri triedení komunálnych odpadov

12.11.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pokračuje vboji proti skládkovaniu av tejto súvislosti poskytne 10 mil. eur napodporu triedeného zberu komunálneho odpadu zOperačného programu Kvalita životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pokračuje v boji ...

Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o odpadoch Zákon o odpadoch bol novelizovaný zákonom č. 372/2021 Z. z. Niektoré body novely sa dotkli aj povinnosti pri zbere a výkupe odpadu, obsiahnutého v § 16 . Účinnosti získajú od 1. 1. 2022. Doplnenie povinnosti v zbere a výkupe odpadu § 16 bol rozšírený o odsek ...

Nové povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov od 1. 11. 2021Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 11. 2021 nadobudla účinnosť novela 372/2021 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmeny sa od 1. 11. 2021 dotknú aj povinností prevádzkovateľa ...

Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o životnom prostredí Od 1. januára 2022 nadobudne účinnosť novela č. 388/2021 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Novela sa spája aj so zákonom č. 41/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) Novela obsahuje ...

Zmeny povinností pre spracovateľov starých vozidiel podľa novely zákona o odpadoch č. 372/2021 Z. z.Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. bol novelizovaný zákonom 372/2021 Z. z. Väčšina bodov novely nadobudne účinnosť 1. 11. 2021. Niektoré zmeny sa dotknú aj povinností pre spracovateľov starých vozidiel. O aké konkrétne zmeny pôjde, sa dozviete v ďalších častiach článku. Zmena pri prevzatí ...

Nové povinnosti pri nakladaní a preprave nebezpečných odpadov od 1. 11. 2021Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 11. 2021 nadobudla účinnosť novela č. 372/2021 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmeny sa od 1. 11. 2021 dotknú aj povinností pri ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2021Garancia

22.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonom č. 354/2020 Z. z. z 25. novembra 2020 sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pričom sa úprava týka spoločného ustanovenia pre daň z nehnuteľností v § 17 oslobodenia ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 379/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 131/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 21.10.2021 v čiastke č. 142)
  • 388/2021 Z.z. novela zák. č. 17/1992 Zb. a č. 87/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 29.10.2021 v čiastke č. 146)
  • 389/2021 Z.z. novela zák. č. 49/2002 Z. z. a č. 326/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.10.2021 v čiastke č. 146)
  • 391/2021 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.10.2021 v čiastke č. 146)
  • 392/2021 Z.z. novela vyhl. č. 116/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 29.10.2021 v čiastke č. 146)
  • 398/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 43/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2021 v čiastke č. 148)
  • 404/2021 Z.z. novela zák. č. 474/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.11.2021 v čiastke č. 150)
  • 405/2021 Z.z. novela zák. č. 39/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 12.11.2021 v čiastke č. 150)
  • 412/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 15.11.2021 v čiastke č. 151)
  • 427/2021 Z.z. vyhlasuje niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska (vyšlo dňa: 24.11.2021 v čiastke č. 154)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 30.11.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 8.12.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
november 2021
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ