dnes je 27.2.2020
Najnovšie

§ 92 - Predĺženie platnosti autorizácieGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 92 Predĺženie platnosti autorizácie (1) Platnosť autorizácie možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak. Autorizáciu možno predĺžiť opakovane. Komentár k odseku 1 Autorizácia je verejná ...

§ 93 - Zmena autorizácieGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 93 Zmena autorizácie (1) Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a zmenu osobných údajov fyzickej osoby - podnikateľa, osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom ...

§ 94 - Zrušenie a zánik autorizácieGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 94 Zrušenie a zánik autorizácie (1) Ministerstvo autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa  § 89 ods. 1 písm. a)  zruší, ak: držiteľ autorizácie o to požiada, dedič nepostupuje podľa odseku 7, ustanovená odborne spôsobilá osoba ...

§ 94a - Registrácia koordinačného centraGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 94a Registrácia koordinačného centra (1) Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier podáva žiadateľ písomne ministerstvu. Komentár k odseku 1 Ustanovenie § 94a je účinné od 1. 1. 2018. V súvislosti so zriadením inštitútu ...

§ 94b - Výmaz koordinačného centraGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 94b Výmaz koordinačného centra (1) Ministerstvo vykoná do troch mesiacov výmaz koordinačného centra z Registra koordinačných centier, ak: koordinačné centrum o to požiada, koordinačné centrum opakovane poruší povinnosti podľa  § ...

§ 95 - Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosťGarancia

26.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 95 Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť (1) Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa  § 89 ods. 1 písm. a) zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ...

§ 96 - Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosťGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 96 Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť (1) Ministerstvo zmení osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak: ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú činnosť a tieto údaje nie sú v súlade ...

§ 97 - Udeľovanie súhlasuGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 97 Udeľovanie súhlasu (1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na a. prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ...

§ 98 - RegistráciaGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 98 Registrácia (1) Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na príslušnom orgáne ...

§ 99 - VyjadreniaGarancia

26.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 99 Vyjadrenia (1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k: a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného ...

viac článkov
Najčítanejšie

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímGarancia

23.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Garancia

26.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné ciele 28. 5. 2019 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie novely zákona o odpadoch. Deň na to sa začal proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. V súčasnej dobe prebieha proces vyhodnotenia medzirezortného ...

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 3/2020 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 32/2020 Z.z. novela vyhl. č. 244/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2020 v čiastke č. 15)
  • 33/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 330/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2020 v čiastke č. 16)
  • 34/2020 Z.z. novela vyhl. č. 532/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2020 v čiastke č. 16)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.3.2020, Trenčín
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

27.2.2020, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

21.5.2020, Košice
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
február 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Najbližšia povinnosť
28.2.2020 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Spracovateľ elektroodpadu od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ