dnes je 29.1.2023

Najnovšie

Podrobnosti k nariadeniu č. 19/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatneniaGarancia

26.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 18. januára 2023 nastala účinnosť nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 16/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektrinyGarancia

23.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 13. januára 2023 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre ...

Čipy na smetných kontajneroch sú riešením pre domácnosti v otázke správneho separovania odpadu v roku 2023Garancia

20.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Čipovanie smetných nádob/ kontajnerov na komunálny odpad je aj v januári 2023 stále pre niektoré obce na Slovensku novinkou. Zároveň sa s čipovaním kontajnerov v samosprávach, ktoré zriaďujú daný typ verejnej služby, združujú čipy na viaceré druhy odpadov pod jednu domácnosť. ...

Koniec skládkovania odpadov na Slovensku v roku 2023?Garancia

18.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Novelizácie odpadového zákona hovorili už dávnejšie o zvýšených cenách za skládkovanie. Bohužiaľ, aj v roku 2023 sa dá očakávať, že budeme stále krajinou plnou skládok odpadov. Samotné skládky sú pritom najnebezpečnejšou voľbou, ako narábať s vyprodukovanými druhmi odpadov. Zákon ...

Samosprávy na Slovensku zvyšujú poplatky za odpady od januára 2023Garancia

16.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Obce a mestá majú viaceré spôsoby, ako spoplatniť buď klasické (nevážený odpad, pozn. autora) alebo služby váženého komunálneho odpadu priamo v zberných odpadových vozidlách, resp. kontajneroch (pri zavedení čipov na meranie hladiny odpadov, pozn. autora). Podľa novelizácií je ...

Plán pre ochranu biodiverzity vlády SR od roku 2023Garancia

13.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Slovenská republika je partnerom pre ostatné štáty sveta v oblasti odpadového hospodárstva už dlhodobo. Krajiny OSN na konferencii v kanadskom Montreale v decembri 2022 podpísali Dohovor OSN o biodiverzite pod označením ,,COP15”. Do roku 2050 sa očakáva až 60 %-ný nárast dopytu ...

Environmentálny fond poskytuje dotáciu na zatepľovanie verejných budov do výšky 400-tisíc eur na jednu žiadosťGarancia

13.1.2023, Zdroj: SITA

... Environmentálny fond (EF) pomáha riešiť energetickú krízu a poskytuje finančnú podporu formou dotácie na zatepľovanie verejných budov až do výšky 400-tisíc eur na jednu žiadosť. O dotáciu môžu žiadať obce, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou, samosprávne kraje, príspevkové a rozpočtové ...

Operačný program Kvalita životného prostredia bol upravený na verziu 14Garancia

12.1.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 14 a po schválení návrhu zmeny OP KŽP (verzia 14) uznesením Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 34 z 29. septembra 2022 bol OP KŽP (verzia 14) schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2022) 9335 final. Operačný ...

Možnosti subjektov zaradiť sa do zoznamu externých odborných hodnotiteľov v Pláne obnovy v roku 2023Garancia

11.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Predkladaná výzva Ministerstva životného prostredia SR z plánu obnovy aj na rok 2023 sa venuje dekarbonizácii priemyslu. Znamená to, že krajiny Európskej únie sú povinné postupne vytvárať podmienky na prechod k nízkouhlíkovým stratégiám a znižovať tak emisie skleníkových plynov ...

Na zlepšenie triedeného zberu v obciach pôjde 26 miliónov eurGarancia

11.1.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválilo pred Vianocami projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur. Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 tisíc ton komunálneho odpadu ročne. Ministerstvo ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUArchív

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový ...

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2023 Z.z. novela zák. č. 220/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2023 v čiastke č. 1)
  • 4/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2023 v čiastke č. 1)
  • 8/2023 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2023 v čiastke č. 3)
  • 12/2023 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu časti ustanovenia § 4 ods. 1 a časti ustanovenia § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. s Ústavou SR (vyšlo dňa: 11.1.2023 v čiastke č. 4)
  • 14/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 13.1.2023 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2023

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 31.1.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.2.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
január 2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ