dnes je 21.9.2021

Najnovšie

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd

16.9.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán preOperačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť vporadí už 71. výzvu napredkladanie žiadostí oposkytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude namonitorovanie stavu ...

Pri riešení plastového odpadu chýba systematické riešenie naprieč krajinami

13.9.2021, Zdroj: SITA

... Pri riešení plastového odpadu chýba štátom systematické a koordinované riešenie naprieč krajinami. Vyplýva to z najnovšej štúdie Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) o dopade plastového odpadu na životné prostredie, o ktorej na svojom webe informovala slovenská pobočka WWF. Pri riešení plastového ...

Ministerstvo životného prostredia nachádza priestor na spoluprácu so slovenskými poľnohospodármi

13.9.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča na XXXIV. Valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nitre ocenil postoj poľnohospodárov, ktorí si rovnako uvedomujú výraznú potrebu ekologizácie slovenskej poľnohospodárskej výroby. Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča na XXXIV. Valnom ...

Slovenská akadémia vied podporuje reformu ochrany prírody

8.9.2021, Zdroj: SITA

... Zástupcovia vedeckej obce z biologicko-ekologickej sekcie ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) podporujú návrhnovelyzákona o ochrane prírody a krajiny a prevod štátnych pozemkov v chránených územiach pod správu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Zástupcovia vedeckej obce z biologicko-ekologickej ...

Komisia vydá na jeseň zelené dlhopisy v hodnote do 250 miliárd eur

8.9.2021, Zdroj: SITA

... Európska komisia (EK) vydá na jeseň takzvané zelené dlhopisy v hodnote do 250 miliárd eur. Čiastka bude predstavovať 30 percent celkovej sumy vyčlenenej na program NextGenerationEU, ktorý slúži na financovanie obnovy 27-členného bloku po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Komisia to oznámila v ...

Dovoz rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo zahraničia bude úplne zakázaný

8.9.2021, Zdroj: SITA

... Slovensko už nebude prijímať rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo zo zahraničia. Vyplýva to z návrhuzákona, ktorým sa menízákono ochrane prírody azákono radiačnej ochrane, ktorý na dnešnom rokovaní na návrh skupiny koaličných poslancov Národnej rady SR (NR SR) schválila vláda. Po novom bude dovoz ...

Skutočné náklady spojené s plastami sú desaťnásobne vyššie ako trhová hodnota novovyrobených plastov

7.9.2021, Zdroj: SITA

... Skutočné náklady spojené s plastami sú desaťnásobne vyššie ako trhová hodnota novovyrobených plastov. Vyplýva to z najnovšej, dnes zverejnenej štúdie Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), o ktorej na svojom webe informovala slovenská pobočka fondu WWF Slovensko. Skutočné náklady spojené s plastami ...

Environmentálny fond podporí budovanie vodovodov a kanalizácií v chránených vodohospodárskych oblastiach

3.9.2021, Zdroj: SITA

... Environmentálny fond podporí projekty na budovanie vodovodov a kanalizácií v chránených vodohospodárskych oblastiach. Uviedol to v tlačovej správe, ktorú zaslala manažérka komunikácie fondu Michaela Kroková. O dotáciu vo výške od 500-tisíc eur do 5 miliónov eur si budú môcť požiadaťobcea záujmové združenia ...

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021ZáznamGarancia

3.9.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:19

... Séria videoseminárov nadväzuje na online kurz Expert pre odpadové hospodárstvo junior. Druhý videoseminár pokračuje v sérii lekciou 3 a 4. V rámci lekcie 3 sa lektorka venuje povinnostiam právnických a fyzických osôb (Povinnosti spojené s nakladaním odpadmi § 12, Zákazy § 13 a Povinnosti ...

Vláda schválila súbor opatrení, ktoré zvýšia pripravenosť Slovenska na dôsledky zmeny klímy

2.9.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Vládny kabinet dnes schválil dokument - Akčný plán preimplementáciu Stratégie adaptácie SR nazmenu klímy (NAP), dlho očakávanú zbierku špecifických adaptačných opatrení aúloh, ktoré majú zvýšiť pripravenosť Slovenska nanepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Akčný plán má prispieť k lepšiemu premietnutiu adaptačných ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2021Garancia

22.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonom č. 354/2020 Z. z. z 25. novembra 2020 sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pričom sa úprava týka spoločného ustanovenia pre daň z nehnuteľností v § 17 oslobodenia ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 305/2021 Z.z. novela zák. č. 440/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 28.7.2021 v čiastke č. 110)
  • 306/2021 Z.z. Protokol o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie (vyšlo dňa: 29.7.2021 v čiastke č. 111)
  • 310/2021 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 5.8.2021 v čiastke č. 114)
  • 320/2021 Z.z. novela výn. č. 420/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2021 v čiastke č. 117)
  • 321/2021 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva (vyšlo dňa: 17.8.2021 v čiastke č. 118)
  • 322/2021 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva (vyšlo dňa: 17.8.2021 v čiastke č. 118)
  • 324/2021 Z.z. novela vyhl. č. 183/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 20.8.2021 v čiastke č. 119)
  • 326/2021 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 25.8.2021 v čiastke č. 120)
  • 334/2021 Z.z. vyhlasuje prírodnú rezerváciu Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo (vyšlo dňa: 8.9.2021 v čiastke č. 125)
  • 336/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 10.9.2021 v čiastke č. 127)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Informačný systém odpadového hospodárstva - ISOH

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 22.9.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 14.10.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
september 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ