dnes je 16.10.2019
Najnovšie

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpaduGarancia

14.10.2019, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7 Program predchádzania vzniku odpadu (1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstvaGarancia

10.10.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 (1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít: a. predchádzanie vzniku odpadu, b. príprava na opätovné použitie, c. recyklácia, d. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Neobalové výrobky a odpad z nich v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neobalový výrobok na účely zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov, a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu. ...

Zneškodňovanie výpalkov z pálenícGarancia

10.10.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpalky sú špecifickým poľnohospodárskym odpadom, tiež nazývané destilačné odpadové vody. Výpalky vo svojej podstate predstavujú kvapalnú zložku z destilácie etanolu. Liehovarnícke výpalky sú energeticky bohaté substráty (13,6 MJ/kg sušiny), ...

Posudková činnosť - osoby oprávnené na vydávanie odborných posudkov v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa vyhlášky č. 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sa stanovuje, akým spôsobom je vydané osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ako aj register osôb oprávnených na ...

Ekonomické prínosy zavedenia systému EMAS v organizáciiGarancia

10.10.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie. Hlavným účelom EMAS je hodnotiť, riadiť a zlepšovať environmentálne správanie organizácie, v ktorej je zavádzaný. Schéma ...

Povinnosti obce a pôvodcu komunálnych odpadov v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce. Ďalej je povinná dodržiavať povinnosti ...

Povinnosti hlavných účastníkov pri preprave nebezpečných vecí podľa ADRGarancia

10.10.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné veci podľa ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) pod pojmom nebezpečné veci rozumie látky a predmety, ktorých medzinárodnú cestnú prepravu buď zakazujú alebo nejako obmedzujú prílohy A a B. ...

Identifikačný list nebezpečného odpadu

10.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. Identifikačný list nebezpečného odpadu podľa nového zákona o odpadoch IL NO - nevyplnený IL NO 01 04 07 IL NO 01 05 05 ...

Membránová separácia bioplynuGarancia

8.10.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod bioplynom sa v technickej praxi rozumie plyn, ktorý vzniká anaeróbnou fermentáciou organických látok. Za účelom získania čo možno najväčšieho množstva energie, obsiahnutej v bioplyne, je realizovaný tzv. upgradingu bioplynu. METÓDY ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

19.10.2018, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s.r.o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisovGarancia

23.9.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov upravuje práva a povinnosti používateľov pri používaní genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a geneticky ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

26.4.2018, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 272/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 107/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2019 v čiastke č. 95)
  • 274/2019 Z.z. vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 11.9.2019 v čiastke č. 97)
  • 279/2019 Z.z. novela zák. č. 541/2004 Z. z. a č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 26.9.2019 v čiastke č. 101)
  • 291/2019 Z.z. novela vyhl. č. 490/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2019 v čiastke č. 103)
  • 296/2019 Z.z. novela zák. č. 414/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 8.10.2019 v čiastke č. 107)
  • 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 303/2019 Z.z. novela zák. č. 152/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.12.2019, Žilina
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

29.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

22.10.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
október 2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia povinnosť
20.10.2019 - Odpadové hospodárstvo
Darček k Vášmu predplatnému
Manuál pre nakladanie s odpadmi z obecných úradov
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ