dnes je 25.7.2024

Input:

543/2002 Z.z., Zákon o ochrane prírody a krajiny, v znení účinnom k 1.4.2024

543/2002 Z.z.
ZÁKON
z 25. júna 2002
o ochrane prírody a krajiny
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
408/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa § 6, § 40 a § 82
207/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení § 58
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
311/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa § 9 a poznámky pod čiarou
506/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 170 novelizačných bodov
35/2014 Z.z.
1. 4. 2014
dopĺňa § 68 a poznámku pod čiarou
198/2014 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
324/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 44, § 55 a § 104e
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 61e
240/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení § 2 a § 48
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 44 a poznámku pod čiarou
284/2018 Z.z.
2. 1. 2019
mení § 68
310/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
150/2019 Z.z.
1. 8. 2019
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 44 a § 72
356/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 209 novelizačných bodov
356/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení § 74 ods. 3, § 98 a ruší prílohu č. 1
356/2019 Z.z.
1. 9. 2021
vkladá ods. 10 do § 28, vkladá § 28a, § 28b a mení § 51
6/2022 Z.z.
15. 1. 2022
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
377/2022 Z.z.
1. 12. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
272/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek životného prostredia4) osobitné predpisy.5)
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu
a) poľnohospodárskych plodín a kultúr,6)
b) hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat,7)
c) rastlinných a živočíšnych škodcov vonkajšej a vnútornej karantény,8)
d) rastlinných a živočíšnych pôvodcov nákaz a ochorení ľudí a zvierat.9)
§ 2
Základné pojmy
(1) Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,10) nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o charakteristický vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny vrátane ochrany prírodných procesov, podporou a spoluprácou s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, samosprávnymi krajmi, štátnymi odbornými organizáciami, vedeckými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami,10a) ktorých predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa podľa tohto zákona realizuje vo verejnom záujme.
(2) Na účely tohto zákona sa považuje za
a) územný systém ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu,
b) zložky ekosystémov horniny a nerasty,11) reliéf, pôda, voda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíšstvo a antropické objekty a látky; zložky sa skladajú z prvkov ekosystémov, ktorými sú najmä jedince druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ich časti a vývinové štádiá, tvary reliéfu, pôdne typy, jazerá, vodné toky, pramene, ponory, gejzíry, formy osídlenia a využitia krajiny,
c) významný krajinný prvok taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza,
d) biocentrum ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev,
e) biokoridor priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a