dnes je 1.10.2023

Input:

§ 57 - Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6 § 57 - Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 57

Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

(1) Miesto pôvodu odpadov z obalov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania materiálového toku priamo pôvodný pôvodca odpadov, obec, ak ide o komunálny odpad, alebo osoba uvedená v § 16 ods. 4, ak ide o vykúpený komunálny odpad; jedno množstvo odpadu z obalov možno vykázať len v jednom materiálovom toku.


Komentár k odseku 1

Ten, kto zabezpečuje zber odpadov z obalov, je povinný zabezpečiť informovanie spotrebiteľov.

(2) Na účely plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. d) sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov; množstvo zozbieraných odpadov z obalov možno zahrnúť do materiálového toku odpadu z obalov len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie. Na účely plnenia povinnosti

Najnovšie články
viac článkov