dnes je 27.5.2024

Input:

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

14.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 § 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Ing. Peter Gallovič; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 7

Program predchádzania vzniku odpadu

(1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník”) a na svojom webovom sídle.


Komentár k odseku 1

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 1 zákona