dnes je 24.6.2024

Input:

§ 80 - Základné ustanovenia

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1 § 80 – Základné ustanovenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 80

Základné ustanovenia

(1) Komunálny odpad je:

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 


Komentár k odseku 1

Znenie § 80 ods. 1 je zabezpečením úplnej transpozície čl. 3 rámcovej smernice. V záujme toho, aby sa v rámci Európskej únie vychádzalo zo spoľahlivých a porovnateľných údajov, bolo potrebné zosúladiť definíciu „komunálneho odpadu“, ktorú na štatistické účely používajú Eurostat a OECD. 

Za

Najnovšie články
viac článkov