dnes je 10.8.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 06

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.6 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 06

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Kyselina sírová a kyselina siričitá    
2. Kód odpadu: 06 01 01    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Olejovitá, bezfarebná, podľa stupňa znečistenia až žltkavá kvapalina, v koncentrovanom stave hydroskopická, so silným oxidačným účinkom, zuhoľňuje organické látky.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 8 - Leptavý, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D9 Fyzikálno – chemická úprava.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd. V prípade havárie postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Nehorľavá.Pri požiari sa môže uvoľňovať oxid síričitý (SO2). Okolitý požiar môže uvoľniť' nebezpečné výpary    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (z.B. AppliSorb), Použiť neutralizačný prostriedok. Kontaminovaný materiál likvidovať v súlade s príslušnými národnými predpismi. Vyčistite postihnuté miesto. Zabezpečiť dostatočné vetranie.Odporúčaný čistiaci prostriedok: Voda, prípadne s prísadou čistiaceho prostriedku    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky    
6.3. Prvá pomoc: 
Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí vyhľadať lekára.
Po kontakte s pokožkou: Umyte velkým množstvom vody. Navlhčite polyetylénglykolom 400
Po prehltnutí: Vypláchnuť ústa a vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávať vracanie, okamžite privolať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Nevdychujte výpary, aerosol. Zabráňte kontaktu s látkou. Zabezpečiť dostatočné vetranie. Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť. Respirátory používať, ak sa tvoria výpary /aearosóly (Filter E), rukavice - odolné voči kyselinám.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kyselina chlorovodíková    
2. Kód odpadu: 06 01 02    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Olejovitá, bezfarebná, podľa stupňa znečistenia až žltkavá kvapalina, v koncentrovanom stave hydroskopická, so silným oxidačným účinkom, zuhoľňuje organické látky.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 6 - Akútna toxicita, HP 8 – Leptavý, HP 14 – Ekotoxický,    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D9 Fyzikálno – chemická úprava.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zasypať vhodným materiálom (VAPEX), nasýtený sorbent uložiť do uzatvárateľných obalov. Zabrániť úniku do vôd.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, suché hasiace prostriedky    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kyselina fluorovodíková    
2. Kód odpadu: 06 01 03    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Bezfarebná kvapalina so silnými leptavými účinkami.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 - Leptavosť, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Odporúčaným spôsobom nakladania s NO je D9 Fyzikálno – chemická úprava.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: práškové hasiace prostriedky    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá    
2. Kód odpadu: 06 01 04    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Bezfarebná kvapalina so silnými leptavými účinkami.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 - Leptavosť, HP 14 – Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Odporúčaným spôsobom nakladania s NO je D9 Fyzikálno – chemická úprava.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: práškové hasiace prostriedky    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kyselina dusičná a kyselina dusitá    
2. Kód odpadu: 06 01 05    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Číra až žltá kvapalina zo silne kyslou reakciou. Na vzduchu sa uvoľňujú dusivé plyny NO    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 2 - Oxidujúci, HP 6 - Akútna toxicita, HP 8 - Leptavý, HP 14 - Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Odporúčaným spôsobom nakladania s NO je D9 Fyzikálno – chemická úprava.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: práškové hasiace prostriedky    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom použiť masku s filtrom proti ortuťovým výparom, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky