dnes je 3.4.2020
Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 18

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.18 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 18

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy    
2. Kód odpadu: 18 01 03    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Tuhý alebo zmesový odpad, ktorý môže obsahovať veľmi široké spektrum organických alebo anorganických škodlivín s možnosťou kontaminácií infekčným materiálom.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 9 - Infekčný.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zhromaždiť v náhradných obaloch a tekuté zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové alebo penové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť prístupu nepovoleným osobám. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky    
2. Kód odpadu: 18 01 06    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Tuhý alebo kvapalný odpad, ktorý môže obsahovať veľmi široké spektrum organických alebo anorganických škodlivín - chemikálií.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 1 – Výbušný, HP 2 – Oxidujúci, HP 3 – Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 „Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 – Karcinogénny, HP 8 – Leptavý, HP 9 – Infekčný, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 11 - Mutagénny, HP 12 - Uvoľňujúci akútne toxické plyny, HP 13 – Senzibilizujúci, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 „Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D9 Fyzikálno-chemická úprava.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zhromaždiť v náhradných obaloch a tekuté zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové alebo penové hasiace prostriedky    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť prístupu nepovoleným osobám. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Cytotoxické a cytostatické liečivá    
2. Kód odpadu: 18 01 08    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Tuhé alebo kvapalné odpady, ktoré vzniknú zo všetkých liekov uvedených v zozname liekov, vrátane omamných a psychotropných látok, ktoré sú vo forme liekov a prekurzorov, ktoré sú vo forme liekov a liekov s cytostatickým účinkom.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 6 - Akútna toxicita, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 14 – Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Štátny ústav pre kontrolu liečiv zabezpečuje zneškodnenie tohto odpadu činnosťou R1 (využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom).    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zhromaždiť v náhradných obaloch a tekuté zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom. Pri odstraňovaní následkov rozsypania a rozliatia je potrebné používať ochranné rukavice a ochranný odev. Prepravu zabezpečí firma, ktorá má povolenie nakladať s nebezpečným odpadom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: práškové alebo penové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch a privolať prvú pomoc. Po požití vyvolať opakované zvracanie, podať živočíšne uhlie a privolať prvú pomoc.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť prístupu nepovoleným osobám. Pri manipulácii použiť ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.