dnes je 4.12.2020

Input:

Stanovenie lehoty pre uzatvorenie zmluvy medzi výrobcami obalových/neobalových výrobkov a OZV od 14. 10. 2020

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.4 Stanovenie lehoty pre uzatvorenie zmluvy medzi výrobcami obalových/neobalových výrobkov a OZV od 14. 10. 2020

Ing. Juraj Poništ

Ak vyrábate alebo dovážate na trh v SR neobalový výrobok, poprípade obalový výrobok (tu sa stávate výrobcom, aj keď nejaký produkt do obalu balíte alebo keď obal distribuujete konečnému užívateľovi, ktorý si do neho zabalí svoj tovar) vznikajú Vám podľa zákona o odpadoch povinnosti ako výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré spadajú pod tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobkov. Túto zodpovednosť si môžete plniť individuálne (svojpomocne), prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) alebo pri batériách a akumulátoroch prostredníctvom tretej osoby.

Ak máte zmluvu s OZV a zároveň ste výrobcom neobalových/obalových výrobkov, od 14. 10. 2020 sa na vás vzťahujú legislatívne zmeny podľa novely zákona o odpadoch 285/2020 Z. z. Jednou zo zmien je práve zákonom stanovená lehota, do ktorej ste povinný uzatvoriť zmluvu s novou OZV, ak ste zmluvu s predchádzajúcou OZV vypovedali bez udania dôvodu. V takomto prípade ste povinný uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podali.

Pozitívny krok. Novela vyplnila medzeru v zákone. Vysvetlíme na praktickom príklade. Ako výrobca obalov uzatvoríte zmluvu s OZV. Tá podľa zákona je povinná za Vás zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu. Vy s