dnes je 13.8.2022

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.62 Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

S účinnosťou od 1. júla 2020 dôjde v zákone o odpadoch k týmto zmenám -

1. V § 2 ods. 4, ktorý definuje vedľajší produkt, písmeno g) znie:

„g) na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený súhlas, ak sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 písm. o).”.

5 .V § 2 odsek 5 nová definícia stavu konca odpadu -

„(5) Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo recyklácie a spĺňa tieto podmienky:

a) látka alebo vec sa má použiť na špecifické účely,

b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,

c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom16) a spĺňa technické normy alebo je v súlade s inou