dnes je 21.7.2024

Input:

146/2023 Z.z., Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

146/2023 Z. z.
ZÁKON
zo 17. februára 2023
o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Cieľ ochrany ovzdušia a predmet úpravy
(1) Cieľom ochrany ovzdušia je dosiahnuť a udržať takú kvalitu ovzdušia, ktorá nemá výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.
(2) Tento zákon upravuje
a) monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia a vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy,
b) informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy,
c) prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia a nástroje na riadenie kvality ovzdušia,
d) národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok vnášaných do ovzdušia a požiadavky na vypracovanie národného programu znižovania emisií,
e) prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, monitorovanie a preukazovanie jej dodržiavania, nástroje na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a zisťovanie ich množstva,
f) požiadavky na kvalitu palív a regulovaných výrobkov,
g) práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,
h) pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
i) štátny dozor, správne delikty a priestupky v oblasti ochrany ovzdušia,
j) činnosti na podporu výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vyžadujúce odbornú spôsobilosť v ochrane ovzdušia,
k) informačné systémy o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ich emisiách.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok1) a látok vymedzených osobitným predpisom2) do ovzdušia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) ochranou ovzdušia prijímanie a implementácia politík a opatrení na predchádzanie emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a obmedzovanie emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, na zabezpečenie plnenia národných záväzkov znižovania emisií a na zníženie znečistenia ovzdušia,
b) ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch,3) do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup,
c) emisiami každé priame a nepriame vnášanie látok z bodového alebo plošného zdroja do ovzdušia,
d) antropogénnymi emisiami emisie látok, znečisťujúce ovzdušie, súvisiace s ľudskou činnosťou,
e) difúznymi emisiami emisie vnášané do ovzdušia inak ako komínom, alebo výduchom,
f) znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, alebo obťažuje zápachom,
g) sekundárnou znečisťujúcou látkou znečisťujúca látka, ktorá nie je priamo vnášaná do ovzdušia, ale ktorá vzniká reakciou vypúšťaných znečisťujúcich látok v ovzduší alebo reakciou znečisťujúcej látky s inou látkou v ovzduší alebo fotochemickým rozkladom,
h) prekurzormi ozónu látky, ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu, ako sú oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý,
i) čiernym uhlíkom tuhé častice uhlíka absorbujúce svetlo,
j) zápachom obťažujúci pachový vnem, ktorý spôsobujú pachové znečisťujúce látky alebo ich