dnes je 25.7.2024

Input:

§ 20 - Základné ustanovenia

2.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9 Nakladanie s kovovou ortuťou

3.9.1 § 20 - Základné ustanovenia

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová


§ 20

Základné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s odpadovou ortuťou sa vzťahujú na odpadovú ortuť38a) a ortuť38b) vrátane zlúčenín ortuti38c) a zmesí ortuti,38d) ktorá sa považuje za odpad podľa osobitného predpisu39) (ďalej len „odpadová ortuť“) a ktorá sa musí zneškodniť.


Komentár k odseku 1

Čo sa týka odseku 1, upresňuje sa definícia ortuti a upravuje sa rozsah pôsobnosti zákona pre oblasť nakladania s ortuťou v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (ďalej len „nariadenie o ortuti“), ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018.

(2) Odpadová ortuť sa zneškodňuje činnosťami D 12 alebo D 15 podľa prílohy č. 2 tak, aby bola zabezpečená