dnes je 26.5.2024

Input:

292/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

292/2017 Z.z.
ZÁKON
z 18. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 313/2016 Z.z. a zákona č. 90/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „lesníctve” vkladajú slová „v súlade s osobitným predpisom1a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1aZákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.”.
2. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) bývalé potraviny, ktoré sú určené na kŕmne účely podľa osobitných predpisov,8a
k) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu.8b.”

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

8aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (U. v. EÚ L 35,8.2.2005) v platnom znení. Príloha časť A, Všeobecné ustanovenia bod 3 nariadenie Komisie (ES) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (Ú. v. EÚ L 29, 30. 1. 2013) v platnom znení. Zákon č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon). Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.


8bČl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.”.
3. V § 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
4. V § 1 ods. 4 sa slová „písm. d)” nahrádzajú slovami „písm. c)”.
5. V § 3 odsek 14 znie:
„(14) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, ak § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 neustanovuje inak; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.”.
6. § 3 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.”.
7. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Dopravca odpadu na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu