dnes je 13.7.2024

Input:

316/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín

316/2007 Z.z.
[zrušené č. 405/2011 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok
a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie
a registráciu prípravkov na ochranu rastlín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) požiadavky na dokumentačný súbor údajov existujúcich účinných látok, nových účinných látok a účinných látok zaradených do zoznamu povolených účinných látok1) na báze chemických látok a mikroorganizmov a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto účinné látky,
b) jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinnú látku zaradenú do zoznamu povolených účinných látok na báze chemickej látky.
§ 2
(1) Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín, ktorý žiada Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav”) o vyjadrenie o úplnosti dokumentačného súboru údajov,2) predkladá kontrolnému ústavu
a) dokumentačný súbor údajov pre účinnú látku podľa prílohy č. 1 časti A alebo B,
b) dokumentačný súbor údajov pre prípravok na ochranu rastlín podľa prílohy č. 1 časti C alebo D,
c) kartu bezpečnostných údajov3) o prípravku na ochranu rastlín uvedených v štátnom jazyku,4)
d) návrh etikety uvedenej v štátnom jazyku.
(2) Dokumentačný súbor údajov sa predkladá v štruktúre podľa prílohy č. 2.
(3) Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín sa predkladá na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 po vyjadrení o úplnosti dokumentačného súboru údajov.
§ 3
(1) Jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinnú látku zaradenú do zoznamu povolených účinných látok na báze chemickej látky uvedené v prílohe č. 4 sa vzťahujú na
a) odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú existujúcu účinnú látku alebo novú účinnú látku na báze chemickej látky zaradenú do zoznamu povolených účinných látok,
b) odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú novú účinnú látku na báze chemickej látky,
c) prehodnotenie existujúcich registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú ako účinnú látku chemickú látku zaradenú do zoznamu povolených účinných látok podľa osobitného predpisu.5)
(2) Na odborné posudzovanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom mikroorganizmov, ktoré boli zaradené do zoznamu povolených účinných látok, na odborné posudzovanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom novej účinnej látky na báze mikroorganizmu a na prehodnotenie existujúcich registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom mikroorganizmov zaradených do zoznamu povolených účinných látok sa vzťahuje osobitný predpis.6)
§ 4
Zrušuje sa výnos Ministerstva