dnes je 21.7.2024

Input:

478/2002 Z.z., Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení účinnom k 1.6.2010

478/2002 Z.z.
[zrušené č. 137/2010 Z.z.]
ZÁKON
z 25. júna 2002
o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
245/2003 Z.z.
31. 7. 2003
mení a dopĺňa § 29 a §39
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení
572/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení § 29 a § 39
541/2004 Z.z.
1. 12. 2004
mení § 2 písm. b)
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 38 ods. 10
725/2004 Z.z.
1. 3. 2005
mení § 21 ods. 1, § 30
230/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 4, § 40, § 41, dopĺňa nový § 40a
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení § 29, § 32, § 33, § 39
532/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 39 ods. 7
571/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení 19 novelizačných bodov
572/2004 Z.z.
1. 1. 2007
mení § 4 a § 41
203/2007 Z.z.
1. 5. 2007
mení 79 novelizačných bodov
529/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 40
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 38
286/2008 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší zákon
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, ciele v kvalite vonkajšieho ovzdušia, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a obcí (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia”) a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.
(2) zrušený od 1.12.2004.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)  vonkajším ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch (ďalej len ovzdušie”),
b)  znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látok, ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom, 1)
c)  úrovňou znečistenia ovzdušia koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo jej depozícia na zemskom povrchu v danom čase,
d)  hodnotením kvality ovzdušia zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania,
e)  limitnou hodnotou znečistenia ovzdušia (ďalej len „limitná hodnota”) úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nemá byť už prekročená,
f)  cieľovou hodnotou znečistenia ovzdušia (ďalej len „cieľová hodnota”) úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť dlhodobým škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktorá sa dosiahne kdekoľvek v danom čase,
g)  medzou tolerancie percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená podľa určených podmienok,
h)  depozičným limitom najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času,
i)  dobrou kvalitou ovzdušia úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota a cieľová hodnota,
j)  prírodnou udalosťou udalosť spôsobená sopečnou erupciou, seizmickou aktivitou, geotermálnou aktivitou, prírodným požiarom, silným vetrom, atmosférickou poruchou alebo prenosom prírodných prachových častíc zo suchých oblastí,
k)  stálym meraním meranie úrovne znečistenia ovzdušia uskutočňované na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním,
l)  výstražným hraničným prahom úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej sa musia okamžite realizovať opatrenia podľa tohto zákona,
m)  informačným hraničným prahom úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii