dnes je 19.6.2024

Input:

§ 92 - Predĺženie platnosti autorizácie

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.4 § 92 – Predĺženie platnosti autorizácie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 92

Predĺženie platnosti autorizácie

(1) Platnosť autorizácie možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak. Autorizáciu možno predĺžiť opakovane.


Komentár k odseku 1

Autorizácia je verejná listina, ktorej platnosť na celom území štátu, v ktorom bola vydaná, je daná automaticky zo zákona, na základe právomoci zverenej zákonom orgánu verejnej správy príslušnému na jej vydanie. Platnosť autorizácie je možné predĺžiť za zákonom stanovených podmienok. V prípade nedodržania lehoty na podanie žiadosti o predĺženie jej platnosti, sa platnosť autorizácie nepredĺži a subjekt musí požiadať o jej nové udelenie.

(2) Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená