dnes je 24.6.2024

Najnovšie

Európska zelená dohoda - vybrané opatrenia a ich kritika: Časť II. Obnoviteľné zdroje, odpady z obalov, z farmy na stôlGarancia

24.6.2024, Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Monika Offertálerová, PhD. Európska zelená dohoda (ďalej len EZD) na dosiahnutie hlavných cieľov, aby do roku 2030 sa dosiahol pokles emisií CO 2  o 55 % oproti roku 1990 a o ďalších 20 rokov neskôr má byť EÚ kompletne bezemisná, to znamená pokles emisií CO 2 by mal byť v roku 2050 o 100 % nižší oproti ...

Európska zelená dohoda - vybrané opatrenia a ich kritika: Časť I. Opatrenia v dopraveGarancia

21.6.2024, Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Monika Offertálerová, PhD. Európska zelená dohoda (ďalej len EZD) predstavená a zverejnená v r. 2019 obsahuje celý rad cieľov a na to nadväzujúcich opatrení. Je to obsažný dokument, ktorého základná časť a jeho prílohy, ako aj rôzne iné vysvetľujúce dokumenty tvoria pomerne zložitý súbor informácií. ...

Európska zelená dohoda - jej vznik, význam, oblasti záujmu a najdôležitejšie opatreniaGarancia

20.6.2024, Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Monika Offertálerová, PhD. V spojitosti s voľbami do Európskeho parlamentu a s diskusiami o budúcnosti EÚ je v súčasnosti mediálne veľmi často pertraktovaná a názorovo veľmi rozporuplná až kontroverzná Európska zelená dohoda (ďalej len EZD), ktorú už začiatkom minulého volebného obdobia Európskeho parlamentu ...

Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom aj pre celý rok 2024 podľa vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.Garancia

19.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ustanovuje v § 42 ods. 6 , že použité batérie alebo akumulátory sú batériami alebo akumulátormi, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 zákona. Menovaný paragraf ustanovuje, že odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce ...

Výklad k zákonu č. 127/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstvaGarancia

18.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 8. júna sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a tiež zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Cieľom tejto novelizácie je vytvorenie právneho ...

Ustanovenia pre dočasné uskladňovanie ortuti a ich úložiská podľa vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. platné aj pre rok 2024Garancia

18.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti dopĺňa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 1 vyhláška ustanovuje ...

Osobitné povinnosti súvisiace s vážením odpadov aj v roku 2024 podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.Garancia

17.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v § 16 ods. 10 písm. a) a b) uvádza, že ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov aj v roku 2024 zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva ...

Vydávanie súhlasov na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín, na vypúšťanie nepôvodných druhov živočíchov a ich zoznamy podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. platné aj v roku 2024Garancia

12.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov určuje v § 2 konkrétne podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodných ...

Výpočty finančných náhrad na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch podľa nariadenia vlády SR č. 7/2014 Z. z. platné aj pre celý rok 2024Garancia

11.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku, ktoré ...

Prílohy žiadostí o vyplatenie finančných náhrad podľa nariadenia vlády SR č. 7/2014 Z. z. platné aj pre rok 2024Garancia

10.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku, ktoré ...

viac článkov
Najčítanejšie

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová § 28 Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností (1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Smernica pre účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov pre verejnú správuGarancia

20.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov   Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 89/2024 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (vyšlo dňa: 8.5.2024 v čiastke č. 44)
  • 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (vyšlo dňa: 22.5.2024 v čiastke č. 52)
  • 109/2024 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (vyšlo dňa: 22.5.2024 v čiastke č. 52)
  • 120/2024 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 123/2024 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 125/2024 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2024 v čiastke č. 59)
  • 127/2024 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. a č. 42/1994 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
  • 128/2024 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
  • 132/2024 Z.z. novela vyhl. č. 208/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2024 v čiastke č. 62)
  • 133/2024 Z.z. novela vyhl. č. 207/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2024 v čiastke č. 62)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

26.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

INTRASTAT – v roku 2024

18.7.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie články
viac článkov