dnes je 26.7.2021

Najnovšie

Prezidentka podpísala povinný repowering pri podpore zelenej elektriny

21.7.2021, Zdroj: SITA

... Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala noveluzákonao podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorou sa zavádza povinný repowering pri podpore zelenej elektriny. Niektorým veľkým výrobcom elektriny vyrobenej z OZE alebo prostredníctvom kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) sa tak predĺži ...

Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú rozšíreniu skládky komunálneho odpadu Žadovica

20.7.2021, Zdroj: SITA

... Dôležitou investíciou pre mesto Liptovský Hrádok bude v budúcom roku rozšírenie skládky tuhého komunálnehoodpadu(TKO) Žadovica. Ako informoval primátor Branislav Tréger, dňa 14. júla bola ministerstvom životného prostredia vyznačená právoplatnosť rozhodnutia na vybudovanie v poradí štvrtej kazety na ...

Kontajnerové stojiská by pre zabezpečenie pred medveďmi nemali mať v horných častiach voľný priestor

20.7.2021, Zdroj: SITA

... Kontajnerové stojiská by pre zabezpečenie pred medveďmi nemali mať v horných častiach voľný priestor, ktorý umožňuje medveďovi vniknúť do stojiska. Na sociálnej sieti to k téme zabezpečeniaodpadovpred medveďmi uviedlo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). Práveodpadje jedným z hlavných dôvodov ...

Riešenie problému stúpajúcej hladiny Štrbského plesa zatiaľ nenašli

19.7.2021, Zdroj: SITA

... Obec Štrba aj naďalej nepozná riešenie problému v súvislosti so stúpajúcou hladinou Štrbského plesa. Voda z neho ohrozuje pivnice niektorých budov v jeho okolí a podľa starostu Michala Sýkoru zaplavuje chodníky v juhovýchodnej a západnej časti. Jeho hladina výraznejšie stúpla ešte vlani počas jesene. ...

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje zosúladiť hospodárstvo a spoločnosť EÚ s klimatickými cieľmi

16.7.2021, Zdroj: Európska komisia

... Európska komisia dnes prijala balík návrhov, ktorých cieľom jepripraviť politikyEÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovaniana zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55%v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Toto zníženie emisií v nasledujúcom desaťročí ...

Európska zelená dohoda: Nová stratégia EÚ pre lesy do roku 2030

16.7.2021, Zdroj: Európska komisia

... Lesy sú hlavným spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity: zachytávajú uhlík a znižujú dosah zmeny klímy, napríklad chladením miest, ochranou pred rozsiahlymi záplavami a znižovaním vplyvu sucha. Aká je nová stratégia EÚ pre lesy po roku 2020? Lesy sú hlavným spojencom v boji proti ...

Zodpovednosť za odpad z bufetov a prevádzok so stravovanímGarancia

15.7.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o objasnenie kto je zodpovedný za odpad, ktorý tvoria napr. bufety. Jedná sa o zmesové odpady z iných zdrojov alebo o odpad z ich podnikateľskej činnosti? Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 je každý pôvodca odpadov (aj bufet) povinný oddelene zbierať každý druh odpadov, ktorý ...

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 7. 7. 2021)ZáznamGarancia

15.7.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:28

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

Na Slovensku pribudne ďalších šesť chránených území

14.7.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Vláda dnes prerokovala aschválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie ajedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021. Vláda dnes prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie ...

V zelenom verejnom obstarávaní sa Slovensko polepšilo

14.7.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia dnes vládu informovalo oúrovni implementácie Národného akčného plánu prezelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek. Napriek tomu, že sa oproti minulosti podiel ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2021Garancia

22.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonom č. 354/2020 Z. z. z 25. novembra 2020 sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pričom sa úprava týka spoločného ustanovenia pre daň z nehnuteľností v § 17 oslobodenia ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 240/2021 Z.z. novela výn. č. 382/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2021 v čiastke č. 87)
  • 242/2021 Z.z. k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu (vyšlo dňa: 18.6.2021 v čiastke č. 87)
  • 245/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 24.6.2021 v čiastke č. 90)
  • 246/2021 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022 (vyšlo dňa: 24.6.2021 v čiastke č. 90)
  • 250/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 43/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2021 v čiastke č. 92)
  • 252/2021 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 30.6.2021 v čiastke č. 93)
  • 255/2021 Z.z. ustanovuje výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie (vyšlo dňa: 1.7.2021 v čiastke č. 94)
  • 259/2021 Z.z. novela zák. č. 56/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 7.7.2021 v čiastke č. 97)
  • 272/2021 Z.z. novela zák. č. 39/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2021 v čiastke č. 100)
  • 279/2021 Z.z. novela zák. č. 67/2020 Z. z. a č. 292/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 15.7.2021 v čiastke č. 103)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

5.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 11.8.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 19.8.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
júl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ