dnes je 30.3.2023

Najnovšie

Výklad k zákonu č. 74/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodáchGarancia

20.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zásahy súvisiace s hospodárskou činnosťou viedli k zásadným zmenám prirodzeného vodného režimu, fungovania tokov a ich záplavových území. Výsledkom týchto ľudských zásahov je strata prirodzeného fungovania väčšiny slovenských vodných tokov a ich povodí. Zmeny kvalitatívnych a ...

Výklad k zákonu č. 69/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredieGarancia

15.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 69/2023 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tejto legislatívnej ...

Podrobnosti k vyhláške č. 68/2023 Z. z.- Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látokGarancia

15.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novelizovalo vo februári tohto roku znenie vyhlášky č. 271/2011 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov. K tejto ...

Pripravovaný Národný park Podunajsko má podporu rybárovGarancia

14.3.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Séria neformálnych rokovaní k navrhovanému Národnému parku Podunajsko úspešne napreduje. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) sa uskutočnila diskusia za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču, zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. ...

Slovensko-holandská spolupráca pri sanácii envirozáťaže vo VrakuniGarancia

14.3.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zástupcovia vedeckých inštitúcií, samosprávy a občianskych aktivistov zo Slovenska a experti z Holandska a Českej republiky sa stretli za okrúhlym stolom na Bratislavskom hrade, aby diskutovali o možných riešeniach sanácie bratislavskej vrakunskej skládky. Expertnú diskusiu spečatila spoločná deklarácia ...

Novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov od 1. mája 2023

8.3.2023, JUDr. Miroslav Bohavý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Miroslav Bohavý V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon č. 74/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov od 1. mája 2023. V Zbierke ...

Výklad k zákonu č. 58/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobeGarancia

7.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Znenie návrhu zákona č. 58/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v ...

Výhody zriadenia zberných dvorov pre obce a mestá na SlovenskuGarancia

3.3.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Odpadová legislatíva určuje činnosť zberných dvorov vo viacerých právnych predpisoch. Ide hlavne o Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej o Vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, o Vyhlášku Ministerstva ...

Vodný zákon a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

2.3.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:15

... Všeobecné predstavenie vodného zákona. Popis aktuálneho stavu vo vzťahu k účinnosti. Upozornenie na už uplynutý dátum na prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd. Komplexné predstavenie § 16a a postup podľa tohto ustanovenia. Zdôraznenie postupu v konaní pri aplikovaní § 16a vo vzťahu k osobitným ...

Prvý zákon o krajinnom plánovaní získal podporu vládyGarancia

2.3.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Minister životného prostredia Ján Budaj po dlhom úsilí predložil na rokovanie vlády SR historicky prvý zákon o krajinnom plánovaní. Pomôže pripravovať Slovensko na negatívny dopad klimatickej zmeny, ale aj zachovaniu jej prirodzeného rázu. Krajinný plán bude podkladom pre územné plány miest a obcí. Reforma ...

viac článkov
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022Archív

26.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej aj ako „vyhláška”) s účinnosťou od 25. októbra 2022 stanovuje požiadavky na oddelené resp. selektívne zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recykláciu ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 69/2023 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2023 v čiastke č. 27)
  • 74/2023 Z.z. novela zák. č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2023 v čiastke č. 30)
  • 75/2023 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (vyšlo dňa: 8.3.2023 v čiastke č. 30)
  • 76/2023 Z.z. novela vyhl. č. 200/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2023 v čiastke č. 31)
  • 77/2023 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach (vyšlo dňa: 10.3.2023 v čiastke č. 31)
  • 80/2023 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 17.3.2023 v čiastke č. 33)
  • 82/2023 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 18.3.2023 v čiastke č. 34)
  • 88/2023 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 22.3.2023 v čiastke č. 36)
  • 91/2023 Z.z. ustanovuje ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (vyšlo dňa: 24.3.2023 v čiastke č. 37)
  • 92/2023 Z.z. ustanovuje podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny (vyšlo dňa: 24.3.2023 v čiastke č. 37)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 13.4.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 10.5.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
31.3.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ