dnes je 30.9.2023

Najnovšie

Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR k odpadom vzniknutým v rámci testovania na ochorenie COVID-19Garancia

27.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Keďže roky 2020 až 2022 boli prevažne aj na Slovensku poznačené pandémiou COVID-19, na začiatku jesene 2023 sa opäť treba pripraviť na vzrastajúce počty ochorení a s tým spojenú ochranu pred tzv. koronavírusom. Koronakríza priniesla do environmentálnych politík dovtedy nepoznané ...

Zaraďovanie jedlých olejov a tukov zo stravovacích zariadení podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.)Garancia

26.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Z dôvodov, že fyzické osoby oprávnené na podnikanie, podnikatelia, ale aj právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania, majú povinnosť zaraďovať použité jedlé oleje a tuky pod rôzne katalógové čísla, Ministerstvo životného prostredia SR vydáva a aktualizuje ...

Programy odpadového hospodárstva obcí podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v nadväznosti na zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredieGarancia

25.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Obce na Slovensku majú povinnosť vypracovať programy odpadového hospodárstva (POH). Týka sa to tých obcí, ktorých ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo v prípade, že obec prevyšuje počtom obyvateľov číslo 1 000. § 10 ods ...

Potvrdenia o odbornej príprave a o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

20.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Najpodstatnejším právnym predpisom definujúcim nebezpečné odpady na Slovensku je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Ten nebezpečné odpady definuje priamo v § 2 ods. 9 ako odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť, ktorú určuje osobitný predpis odpadového zákona. Ďalším ...

Kritériá na identifikáciu citlivých oblastí a identifikáciu vôd v zraniteľných oblastiach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodáchGarancia

19.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 517/2022 Z. z. ustanovuje v § 81 ods. 2 písm. o) podmienky manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodí tam ...

Identifikácia miery rizika pre miesta odberu vôd pre ľudskú spotrebu podľa vyhlášky MŽP SR č. 326/2023 Z. z.Garancia

18.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Jedným z nových vykonávacích predpisov určujúcich konkrétne podmienky manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodí tam, kde sa odoberá voda určená na ľudskú spotrebu, ktorá korešponduje so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/ ...

Podrobnosti k vyhláške č. 354/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodochGarancia

13.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Základným cieľom novelizácie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.  636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, prostredníctvom vyhlášky č. 354/2023 Z. z. je zosúladenie ...

Zásady osadenia zariadení na odbery vzoriek na kontrolu kvality vôd podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z. z.Garancia

13.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR ustanovilo 21. augusta 2023 novú vyhlášku č. 354/2023 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie ...

Požiadavky na monitorovanie kontroly kvality surovej vody a technologický proces podľa vyhlášky MŽP SR č. 354/2023 Z. z.Garancia

12.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR vyhláškou č. 354/2023 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch v § 7 ustanovuje presné požiadavky na monitorovanie ...

Kategórie kvality surovej vody podľa vyhlášky MŽP SR č. 354/2023 Z. z. a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z.Garancia

11.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Národná rada Slovenskej republiky prijala 19. júna 2002 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon priamo upravuje ako zriaďovanie, tak aj prevádzkovanie a následný ...

viac článkov
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022Archív

26.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej aj ako „vyhláška”) s účinnosťou od 25. októbra 2022 stanovuje požiadavky na oddelené resp. selektívne zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recykláciu ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 341/2023 Z.z. novela vyhl. č. 541/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 25.8.2023 v čiastke č. 112)
  • 349/2023 Z.z. oprava chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 26.8.2023 v čiastke č. 113)
  • 351/2023 Z.z. ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 352/2023 Z.z. ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 354/2023 Z.z. novela vyhl. č. 636/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2023 v čiastke č. 115)
  • 355/2023 Z.z. novela vyhl. č. 52/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2023 v čiastke č. 115)
  • 360/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 93/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 363/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 109/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 366/2023 Z.z. predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (vyšlo dňa: 21.9.2023 v čiastke č. 122)
  • 370/2023 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností (vyšlo dňa: 26.9.2023 v čiastke č. 124)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.10.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.11.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia povinnosť
30.9.2023 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie články
viac článkov