dnes je 16.5.2021

Najnovšie

Európska zelená dohoda: Chce dosiahnuť nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

12.5.2021, Zdroj: Európska komisia

... Európska komisia dnes prijalaakčný plán EÚ:„Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“– ide o kľúčový cieľEurópskej zelenej dohodya hlavnú tému tohtoročnéhoZeleného týždňa EÚ. Obsahuje náčrt integrovanej vízie do roku 2050: svet, v ktorom sú úrovne znečisťovania také ...

Hlavné mesto spúšťa digitalizáciu smetných nádob a efektívnejší zvoz odpadu

11.5.2021, Zdroj: SITA

... Bratislava spúšťa digitalizáciu smetných nádob a efektívnejší zvozodpadu. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. „Bratislava s mestskou spoločnosťou Odvoz a likvidáciaodpadu(OLO) začne v máji digitalizovať odpadové nádoby," uviedla. Na nádoby umiestnia RFID ...

Mesto Pezinok hľadá príčinu preplnených kontajnerov na triedený zber

10.5.2021, Zdroj: SITA

... Pezinok pokračuje v edukačnej kampani o triedeníodpadov, tentokrát hľadá príčinu preplnených kontajnerov na triedený zber. Informovala o tom Nina Bednáriková z Referátu komunikácie Mestského úradu Pezinok. „V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (ICE) sa v závode ecorec uskutočnila ďalšia ...

Plán obnovy a odolnosti pomôže rozvoju Polonín

10.5.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP) presadilo rozvojové projekty preNárodný park (NP) Poloniny aNP Muránska planina za 16 miliónov eur. Rozvojové projekty budú zamerané navytvorenie pracovných príležitostí, predovšetkým vsektore prírodného turizmu, prírode blízkeho obhospodarovania ...

Envirorezort: Plán obnovy a odolnosti prvýkrát v regiónoch. Pomôže rozvoju Muránskej planiny

7.5.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) presadilo realizáciu plánu rozvoja naMuránskej planine, ktorý pomôže regiónu pri jeho transformácii azabezpečí nové pracovné miesta bez negatívneho dopadu naživotné prostredie. Na stretnutí sozástupcami samospráv, cestovného ruchu aLesov ...

Povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom sa zruší

6.5.2021, Zdroj: SITA

... Povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom sa zruší. Ten, kto vykonáva zber, bude mať povinnosť ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného odpadu, a to do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom sa zber uskutočnil. Vyplýva to z novelyzákonao odpadoch, ktorú dnes 133 hlasmi ...

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú nízke, rezort to chce návrhom zákona zmeniť

4.5.2021, Zdroj: SITA

... Súčasné poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú nízke a nezohľadňujú ani infláciu. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) to uviedlo v predkladacej správe nového návrhuzákonao poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý envirorezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa MŽP ...

Individuálne plnenie vyhradených povinnostíGarancia

27.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Individuálne plnenie vyhradených povinností je vymedzené v  § 29 zákona č. 79/2015 Z. z. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobkuGarancia

26.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. V zmysle  § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je výrobca vyhradeného výrobku povinný sa zaregistrovať v Registri výrobcov vyhradeného výrobku (ďalej len „register”). Uvádza sa spôsob podania žiadosti a tiež povinnosť ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

MŽP chce zvýšiť informovanosť ľudí o jadrovom či bežnom odpade

26.4.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vkladá do legislatívneho procesu návrhyzákonov, ktoré majú zvýšiť informovanosť občanov o jadrovom či bežnom odpade. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Urobil tak symbolicky pri príležitosti 35.výročia ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 140/2021 Z.z. novela zák. č. 151/2002 Z. z. a č. 184/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.4.2021 v čiastke č. 54)
  • 145/2021 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. a č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 23.4.2021 v čiastke č. 56)
  • 146/2021 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. a č. 372/1990 Zb. (vyšlo dňa: 23.4.2021 v čiastke č. 56)
  • 149/2021 Z.z. novela zák. č. 135/1961 Zb. (vyšlo dňa: 23.4.2021 v čiastke č. 56)
  • 151/2021 Z.z. novela zák. č. 504/2003 Z. z. a č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 23.4.2021 v čiastke č. 56)
  • 154/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 131/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2021 v čiastke č. 57)
  • 155/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2021 v čiastke č. 57)
  • 159/2021 Z.z. novela vyhl. č. 24/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 28.4.2021 v čiastke č. 59)
  • 161/2021 Z.z. novela vyhl. č. 96/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2021 v čiastke č. 60)
  • 170/2021 Z.z. vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 6.5.2021 v čiastke č. 64)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

10.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.6.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Obec a kuchynský odpad od 1.7.2021 v kocke

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 27.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 15.6.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
máj 2021
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ